28 września 2017

Misja

Misją Biblioteki jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności z zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania materiałów bibliotecznych oraz w zakresie obsługi użytkowników.

Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych użytkowników placówek bibliotecznych.

Celem Biblioteki jest zrealizowanie modelu biblioteki hybrydowej łączącej w spójną całość elementy biblioteki tradycyjnej i nowoczesnej, budującej i pielęgnującej zasady, uczącej się organizacji, w której wysoka jakość usług oraz wzajemne pozytywne i życzliwe relacje bibliotekarz-użytkownik, bibliotekarz-bibliotekarz wyróżniać ją będą spośród innych placówek tego typu.

 Misja będzie realizowana poprzez:

a)      gromadzenie zasobów bibliotecznych,

b)      zapewnianie użytkownikom optymalnego dostępu do materiałów bibliotecznych,

c)      współuczestnictwo w procesie edukacji kulturalnej,

d)      pozyskiwanie jak największej liczby użytkowników do aktywnego udziału w działalności kulturalnej, a także zapewnienie twórczego rozwoju jednostki,

e)      tworzenie pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród społeczności lokalnej – jako uczącej się organizacji, otwartej na zmiany i na potrzeby użytkowników, wyróżniającej się wysoką jakością usług,

f)       współpracę z bibliotekami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi,

g)      inwestowanie w doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry bibliotecznej,

h)      pozyskiwanie dodatkowych środków na rozbudowę, modernizację i rozwój biblioteki,

i)       monitorowanie stopnia wykorzystania zasobów i jakości usług bibliotecznych.

Analiza otoczenia, w jakim działa Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz zdiagnozowanie stanu instytucji pozwala na zdefiniowanie misji biblioteki:

Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, sprawuje nadzór nad siecią filii bibliotecznych, wydaje zalecenia w zakresie programu, organizacji i metod pracy oraz kontroluje ich wykonanie.

Biblioteka swoje zadania realizuje, współpracując z innymi bibliotekami, instytucjami
i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem książek, czytelnictwa oraz działalnością edukacyjno-kulturalną.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

a)   gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze specjalnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,

b)  udostępnianie użytkownikom zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich do domu,

c)   pełnienie roli informacyjno-bibliograficznej,

d)  upowszechnianie książek i czytelnictwa,

e)   nadzór nad siecią filii bibliotecznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszaw w sprawach dotyczących gromadzenia księgozbiorów, ich opracowywania i udostępniania, roli informacyjno-bibliograficznej, pracy z użytkownikiem oraz planowania i sprawozdawczości,

f)   doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,

g)  doskonalenie metod i form pracy w Bibliotece.

 

Utworzono: 09/28/17 13:00:48, Ostatnia modyfikacja: 04/21/21 14:57:53

 

Skip to content