21 listopada 2017

Regulamin wypożyczania e-booków do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wprowadzonego Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 30.06.2020

Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 38/2021 z dnia 15.12.2021r.

 1. Czytniki książek elektronicznych (e-booków) mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają ważną kartę Czytelnika i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Jedna osoba może wypożyczyć 1 czytnik.
 3. Czytnik udostępniany jest nieodpłatnie.
 4. Czytnik można wypożyczyć na okres 35 dni.
 5. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik A do niniejszego Regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Termin zwrotu czytnika podlega jednorazowej prolongacie w maksymalnym terminie do 35 dni.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu czytnika w określonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu zwrotu Biblioteka rozpoczyna procedurę odzyskania wypożyczonego sprzętu.
 8. Użytkownik ma możliwość wyboru książek w wersji elektronicznej z zasobów Biblioteki znajdujących się w bazie e-booków w systemie SOWA w ramach limitu konta. Wskazane (zarezerwowane) przez Użytkownika pozycje będą wgrane na biblioteczny czytnik przez Bibliotekarza.
 9. Użytkownik może wypożyczyć e-booki tylko z tej placówki, w której wypożyczył czytnik.
 10. Użytkownik ma prawo korzystać z bibliotecznego czytnika i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do:
  – rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków w całości lub we fragmentach,
  – modyfikowania treści e-booków,
  – komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści
  i wprowadzania ich do sieci internetowych,
  – udostępniania czytnika e-booków innym osobom.
 11. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystywania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem Użytkownika.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go w sposób zgodny
  z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 13. Każdy czytnik wyposażony jest w: etui oraz przewód USB. W chwili wypożyczenia czytnika Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania i kompletności wyposażenia.
 14. Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.
 15. W chwili zwrotu czytnik oraz dodatkowe wyposażenie powinny być w stanie kompletnym
  i niepogorszonym od momentu wypożyczenia przez Użytkownika, a także z kompletem książek elektronicznych wgranych na czytnik.
 16. Przy zwrocie czytnika Bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić stan fizyczny urządzenia, jak również kompletność wypożyczonego zestawu.
 17. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin pięciu dni roboczych na sprawdzenie czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki.
 18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości odpowiadającej równowartość aktualnej ceny rynkowej niezwróconego czytnika bądź elementu jego wyposażenia.
 19. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w pkt 18 niniejszego Regulaminu.
 20. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 2 zł. – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonego czytnika plus 0,30 zł za każdy e-book.
 21. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o przekroczonym terminie zwrotu czytnika e-booków) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów wysyłki.
 22. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: 18, 19, 20 i 21 powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia opłat lub odszkodowania, Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.
 23. Za wniesione opłaty Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 24. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
  m.st. Warszawy oraz odpowiednie przepisy prawa.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y:

(imię i nazwisko )…………………………………………………………………….………………………………………..

zamieszkała/y…………………………………………………………………………………..………………………………

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Nr  PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………..…..

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………..……………………………………………………..

oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH (e-booków). Oświadczam, że w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia czytnika lub akcesoriów przynależnych do czytnika oraz w przypadku konieczności ich naprawy poniosę odpowiedzialność finansową w kwocie określonej w Regulaminie.

……………………………………………..

(data i podpis Wypożyczającego)

Oświadczam, że dnia …………………………………. wypożyczyłam/em z Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy sprawnie funkcjonujący czytnik e-booków o numerze ewidencyjnym ……………………………………, etui oraz przewód USB.

……………………………………………..

(data i podpis Wypożyczającego)

Potwierdzam zwrot czytnika o nr seryjnym ………………………… wraz z akcesoriami w stanie nieuszkodzonym / uszkodzonym

……………………………………………………..                                                    ………………………………………………….

Data i podpis Bibliotekarza                                                                                                      Data i podpis Użytkownika

Skip to content