15 września 2017

Regulamin korzystania z materiałów i usług
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2016

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

z dnia 17 marca 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki
  i zasady korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  z siedzibą przy al. Solidarności 90, zwanej dalej „Biblioteką” w skład której wchodzą:
 • III Czytelnia Naukowa, przy al. Solidarności 90
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32, przy al. Solidarności 90
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, przy al. Solidarności 90
 • XII Czytelnia Młodzieżowa, przy al. Solidarności 90
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10, przy ul. Wolskiej 75
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 11, przy ul. E. Ciołka 20
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14, przy ul. Młynarskiej 35a
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną, przy ul. M. Bielskiego 3
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73, przy ul. Żytniej 64
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, przy ul. Redutowej 48
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91, przy ul. Chłodnej 11
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106, przy ul. Twardej 64
 • Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 – „Poliglotka”, przy ul. Nowolipie 20
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, przy ul. Staszica 5a
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, przy ul. Żytniej 64
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32, przy ul. Twardej 64
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, przy ul. Redutowej 48
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, przy ul. Chłodnej 11
 1. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego znajomość poświadcza własnoręcznym podpisem na karcie zapisu.
 2. Odstępstwa od wymogów Regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych wypadkach za zgodą dyrektora Biblioteki w odpowiedzi na pisemny wniosek wniesiony przez użytkownika.

§ 2

 1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
  a. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 642, z późn. zm.),
  b. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.),
  c. statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r.
 2. Działalność Biblioteki jest zgodna z:
  a.  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.),
  b. ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, z późn. zm.),
  c. ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a. dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dokument urzędowy ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, karta pobytu w Polsce), potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług Biblioteki.
  b. dokumencie ze zdjęciem – rozumie się przez to dokument zawierający: nazwisko i imię, zdjęcie oraz datę urodzenia użytkownika.
  c. materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty, zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (książki, czasopisma, multimedia, filmy, książki mówione na kasetach, audiobooki, gry planszowe).
  d. karcie czytelnika – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zapisu i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym, umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z materiałów i usług bibliotecznych.
  e. karcie zapisu – rozumie się przez to dokument zawierający: dane osobowe użytkownika, zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym na karcie zapisu, oświadczenie użytkownika o zapoznaniu się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązaniu się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane przez użytkownika szkody.
  f. przedłużeniu /prolongowaniu/ – rozumie się przez to uzyskanie przed przewidzianym terminem zwrotu dodatkowego okresu wypożyczenia dla zbiorów bibliotecznych udostępnionych poza Bibliotekę lub przedłużeniu czasu korzystania z komputerów na terenie Biblioteki.
  g. rewersie – rozumie się przez to książki wypożyczane na okres 14 dni, po uprzednim wypełnieniu odpowiedniego rewersu. Książki na rewers obejmują: podręczniki dla uczniów szkół średnich i studentów, książki o dużej wartości antykwarycznej, rynkowej lub trudne do nabycia. O egzemplarzach wypożyczanych na rewers każdorazowo decyduje kierownik placówki. Ww. definicja nie dotyczy III Czytelni Naukowej, w której obowiązuje wypełnienie rewersu przy każdorazowym zamówieniu materiałów bibliotecznych.
  h. udostępnianiu na miejscu – oznacza to możliwość korzystania z materiałów bibliotecznych w III Czytelni Naukowej, Czytelni Edukacyjnej, XII Czytelni Młodzieżowej lub w wyznaczonych miejscach w placówkach bibliotecznych, wyłącznie na terenie Biblioteki.
  i. udostępnianiu na zewnątrz – oznacza to możliwość wypożyczania materiałów bibliotecznych zgodnie z Regulaminem, poza teren Biblioteki.
  j. użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych.
  k. wolnym dostępie – rozumie się przez to taką część lub całość pomieszczeń bibliotecznych, w których użytkownik samodzielnie może wybrać z półek materiały biblioteczne.
  l. zniszczenie materiału bibliotecznego – rozumie się przez to uszkodzenie, zabrudzenie, zalanie lub zamoczenie przez użytkownika itp. wypożyczonych materiałów bibliotecznych w stopniu czyniącym niemożliwą lub nieuzasadnioną ekonomicznie ich naprawę.

§ 3

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:
 • książki,
 • gazety i czasopisma,
 • audiobooki,
 • książki mówione na kasetach,
 • filmy,
 • wydawnictwa multimedialne,
 • bazy danych i programy komputerowe.

2.  Biblioteka może gromadzić inne, niż wymienione w ust. 1, materiały biblioteczne.

3.  Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki.

 

Rozdział II

Usługi biblioteczne

§ 4

 1. Biblioteka świadczy usługi w zakresie wypożyczania zbiorów, oferuje odpłatnie ich reprografię,
  a także umożliwia dostęp do sprzętu komputerowego w miarę posiadanych możliwości.
 2. Biblioteka może także świadczyć usługi inne, niż określone w ust. 1, np. bibliograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne (dotyczą tylko III Czytelni Naukowej).
 3. Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody kierownika placówki, z własnego sprzętu
  w celu zrobienia kopii materiału bibliotecznego, w zakresie nienaruszającym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Rozdział III

Prawo korzystania z Biblioteki

§ 5

 1. Prawo korzystania z materiałów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych  jest bezpłatne. W uzasadnionych wypadkach, o których mowa w § 27 Regulaminu, pobierana jest kaucja.
 3. Opłaty za usługi reprograficzne i wypożyczenia międzybiblioteczne określone są Regulaminem.

§ 6

1.  Z materiałów i usług bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:

 1. są pełnoletnie,
 2. wypełniły kartę zapisu,
 3. zobowiązały się do przestrzegania Regulaminu,
 4. otrzymały Kartę Czytelnika.

2.  Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną przy wypełnianiu karty zapisu.

§ 7

 1. Osoba zainteresowana zapisaniem się do Biblioteki jest zobowiązana:
  a. okazać dokument tożsamości,
  b. zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i podpisać kartę zapisu.
 2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:
  a. zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu,
  b. wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bibliotekę.
  c. przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 3. Wypełnienie karty zapisu przez użytkownika jest podstawą do bezpłatnego wydania Karty Czytelnika, która upoważnia do korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 4. Zasady korzystania z III Czytelni Naukowej, Czytelni Edukacyjnej i XII Czytelni Młodzieżowej są omówione w rozdziale V Regulaminu.

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z siedzibą przy al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa.
 2. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych, prowadzenia statystyki dotyczącej korzystania z Biblioteki oraz ewentualnych roszczeń prawnych
  za spowodowane szkody lub niezwrócone materiały biblioteczne.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych.
 4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości zapisu do Biblioteki.

§ 9

Jeśli osoba ubiegająca się o prawo korzystania z materiałów i usług bibliotecznych nie spełnia warunków przewidzianych w Regulaminie, decyzję o odmowie prawa zapisu podejmuje kierownik placówki.

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki użytkowników Biblioteki

§ 10

 1. Użytkownicy, którzy spełnili warunki wymienione w § 6 Regulaminu mają prawo do:
  a. wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w Regulaminie,
  b. korzystania z księgozbioru podręcznego,
  c. korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,
  d. zgłaszania kierownikowi placówki uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej  mu placówki.
 2. Z chwilą zapisu do Biblioteki użytkownik otrzymuje:
  a. Kartę Czytelnika, którą użytkownik zobowiązany jest każdorazowo okazać przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych we wszystkich placówkach Biblioteki. Wyjątkiem jest III Czytelnia Naukowa, gdzie użytkownik może korzystać ze zbiorów na miejscu po okazaniu dokumentu ze zdjęciem, bądź Karty Czytelnika.
  b. internetowe konto biblioteczne. Logując się na swoje internetowe konto biblioteczne użytkownik może:
 • edytować dane: numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail,
 • obejrzeć aktualny stan wypożyczeń,
 • dokonać rezerwacji i/lub zamówienia,
 • zmienić hasło.

3. Jeżeli został osiągnięty lub przekroczony termin zwrotu materiałów bibliotecznych, internetowe konto biblioteczne automatycznie zostaje zablokowane. By móc zamówić i/lub zarezerwować kolejne materiały biblioteczne, użytkownik  powinien przedłużyć termin ich zwrotu lub zwrócić przetrzymane materiały.

4.  W przypadku utraty Karty Czytelnika za wydanie kolejnej Karty pobierana jest opłata
w wysokości 5 zł.

5. Wymiana Karty Czytelnika spowodowana zniszczeniem karty poprzez wytarcie kodu kreskowego lub numeru karty, oraz zmianą nazwiska jest bezpłatna. Bezpłatna wymiana Karty Czytelnika może być uznana po zwrocie nieaktualnej lub zniszczonej Karty Czytelnika dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 11

Użytkownicy mają obowiązek:

 1. znać i przestrzegać zasad Regulaminu korzystania z materiałów i usług bibliotecznych,
 2. dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag
  na marginesach itp.,
 3. przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych sprawdzić ich stan i zgłosić ewentualne uwagi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie przyjmuje się, że egzemplarz nie był zniszczony,
 4. chronić Kartę Czytelnika przed zaginięciem lub zniszczeniem, nie udostępniać jej osobom trzecim, niezwłocznie powiadamiać Bibliotekę o jej utracie, ponieważ użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za działania osób posługujących się ich Kartą Czytelnika,
 5. informować o zmianach dotyczących swoich danych osobowych w tym: nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu, nr telefonu oraz adresie e-mail,
 6. okazać na prośbę bibliotekarza dokument tożsamości w celu sprawdzenia danych podanych
  przez użytkownika,
 7. podporządkować się prośbom pracowników Biblioteki oraz odnosić się do nich z należytym szacunkiem,
 8. zachować ciszę podczas korzystania ze stanowiska komputerowego ze względu na komfort użytkowników korzystających na miejscu z materiałów bibliotecznych.

 

Rozdział V

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w czytelniach

§ 12

 1. Zbiory udostępniane są na miejscu, po spełnieniu następujących warunków:
  a. okazaniu u dyżurnego bibliotekarza Karty Czytelnika. Wyjątek stanowią użytkownicy III Czytelni Naukowej, którzy mogą z niej korzystać także po okazaniu dokumentu ze zdjęciem
  b. oraz wypełnieniu karty zapisu,
 2. zgłoszeniu i okazaniu przy wejściu i wyjściu do czytelni dyżurującemu bibliotekarzowi materiałów własnych.

§ 13

Użytkownik zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza. Nie należy zmieniać miejsca
bez porozumienia z bibliotekarzem.

§ 14

Dostęp do księgozbioru, wszelkich źródeł informacji katalogowej lub bibliograficznej oraz bieżących czasopism jest wolny (z wyjątkiem III Czytelni Naukowej). Wybrane woluminy oraz czasopisma zgłasza się dyżurującemu bibliotekarzowi celem zarejestrowania udostępnienia.

§ 15

Bibliotekarze służą pomocą w poszukiwaniu literatury na interesujący użytkownika temat oraz udzielają informacji dotyczących posiadanych zbiorów i sposobów korzystania z katalogów komputerowych.

§ 16

 1. Z wydawnictw znajdujących się w magazynie III Czytelni Naukowej korzysta się za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza po złożeniu czytelnie wypełnionego rewersu.
 2. Wydawnictwa z magazynu można otrzymać najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem
  III Czytelni Naukowej.

§ 17

Jednorazowo użytkownik może złożyć 1 zamówienie na 10 woluminów.

§ 18

Udostępnione materiały biblioteczne należy zwrócić najpóźniej 5 minut przed zamknięciem czytelń.

§ 19

 1. Wszystkich użytkowników obowiązuje zakaz wynoszenia poza obręb czytelń jakichkolwiek materiałów bibliotecznych, a w przypadku opuszczenia czytelni podczas pracy na czas dłuższy
  niż 10 minut, zgłoszenie tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez użytkownika w czytelni bez nadzoru.
 2. Czytelnie umożliwiają wypożyczenie do domu materiałów bibliotecznych w liczbie do 3 vol.
  na jedno konto czytelnicze na dni świąteczne i na godziny, w których są nieczynne.
  a. z tego prawa może skorzystać użytkownik, który okaże Kartę Czytelnika lub dokument tożsamości, wypełni kartę zapisu i podpisze dokument zobowiązujący użytkownika do zwrotu materiałów w wyznaczonym dniu i godzinie,
  b. użytkownik, który nie oddał materiałów w terminie, zostaje pozbawiony prawa do wypożyczania materiałów bibliotecznych do domu,
  c. wypożyczeń może dokonywać tylko właściciel konta bibliotecznego, a w przypadku konta osoby niepełnoletniej także rodzic lub opiekun prawny.
 3. Czytelnia może odmówić wypożyczenia rzadkich i szczególnie cennych materiałów bibliotecznych.

Rozdział VI

Zasady Wypożyczenia Międzybibliotecznego

§ 20

 1. Użytkownicy III Czytelni Naukowej mają prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych, jeśli interesującej ich publikacji nie ma w zbiorach Czytelni a także
  w innych bibliotekach na terenie Warszawy.
 2. Podstawę wypożyczenia stanowi czytelny rewers opatrzony pieczątką wypożyczającej biblioteki oraz podpisem bibliotekarza lub upoważnionego przedstawiciela tej instytucji.
 3. Termin zwrotu materiału sprowadzonego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego,
  spoza siedziby III Czytelni Naukowej określa Biblioteka wypożyczająca.
 4. Sprowadzone materiały udostępnia się na miejscu i w czasie otwarcia III Czytelni Naukowej.
 5. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem materiałów ponosi użytkownik, według aktualnego cennika opłat pocztowych.
 6. III Czytelnia Naukowa realizuje złożone zamówienia w ciągu 14 dni od daty wypełnienia rewersu.
 7. III Czytelnia Naukowa wypożycza własne materiały do korzystania na miejscu lub może odpłatnie (cennik wg załącznika) wykonywać kserokopie lub skan dokumentu nie przekraczając 15 stron druku.

 

Rozdział VII

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w wypożyczalniach dla dorosłych

i młodzieży oraz bibliotekach dla dzieci i młodzieży

§ 21

 1. Podstawą korzystania z wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży oraz bibliotek dla dzieci
  i młodzieży jest Karta Czytelnika.
 2. Wypożyczeń może dokonywać tylko właściciel Karty Czytelnika lub osoba upoważniona,
  a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.
 3. Osobą upoważnioną może być jedynie osoba zapisana do Biblioteki, posiadająca własną Kartę Czytelnika, a upoważnienie musi zostać dokonane pisemnie, na karcie zapisu przez osobę upoważniającą.

§ 22

 1. Wypożyczenie jest zapisywane w systemie komputerowym poprzez powiązanie kodu kreskowego Karty Czytelnika z kodem kreskowym materiału bibliotecznego.
 2. Przed wyjściem z Biblioteki należy sprawdzić u dyżurującego bibliotekarza stan swojego konta,
  a ewentualne zastrzeżenia zgłosić.
 3. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia materiałów bibliotecznych – reklamacje zgłoszone po wyjściu z biblioteki nie będą przyjmowane.
 4. Dowodem zwrotu materiałów bibliotecznych jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane w bibliotece.

§ 23

 1. Użytkownik ma prawo wypożyczyć jednocześnie we wszystkich placówkach bibliotecznych
  do 15 materiałów bibliotecznych (w tym 5 książek na rewers).
 2. W dniu zapisu użytkownik może wypożyczyć 2 jednostki materiałów bibliotecznych, w tym
  1 książkę na rewers.

§ 24

 1. Terminy zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych są następujące:
  a. dla książek, książek mówionych, audiobooków – do 35 dni od daty wypożyczenia,
  b. dla książek na rewers i zbiorów specjalnych – do 14 dni od daty wypożyczenia,
  c. dla filmów – 2 dni, bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu,
  d. archiwalnych numerów gazet i czasopism – do 7 dni od daty ich wypożyczenia.
 2. Łączny okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych nie może przekraczać:
  a. dla książek, książek mówionych, audiobooków – 105 dni,
  b. dla książek na rewers i zbiorów specjalnych – 35 dni,
  c. dla archiwalnych numerów gazet i czasopism – 14 dni.
 3. Przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, dyżurujący bibliotekarz może na prośbę użytkownika prolongować termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika. Przedłużenia terminu zwrotu materiałów bibliotecznych można dokonać bezpośrednio w bibliotece, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po zalogowaniu się użytkownika na jego internetowym koncie bibliotecznym.
 4. Biblioteka stara się za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamiać użytkownika
  o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jednakże brak powiadomienia nie zwalnia użytkownika z obowiązku terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych oraz uiszczenia opłaty za przetrzymanie.

§ 25

 1. Z materiałów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym oraz bieżących numerów gazet
  i czasopism użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w lokalu bibliotecznym.
 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach kierownik placówki może wyrazić zgodę na wypożyczenie poza lokal biblioteczny materiałów z księgozbioru podręcznego wyłącznie na rewers, indywidualnie ustalając termin zwrotu.

§ 26

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie na określone materiały biblioteczne telefonicznie,
  za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz korzystając z internetowego konta bibliotecznego używając numeru Karty Czytelnika i hasła. Dokonując zamówienia z internetowego konta bibliotecznego, użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło i nie udostępniać go osobom trzecim. Zamówienie realizowane jest według kolejności zgłoszenia.
 2. Zamówione materiały biblioteczne oczekują na odbiór 3 dni robocze. W przypadku filmów
  2 dni robocze. W razie nieodebrania materiałów bibliotecznych w określonym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 3. Biblioteka informuje użytkownika o oczekujących materiałach bibliotecznych jedynie
  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak powiadomienia nie gwarantuje pozostawienia rezerwacji dłużej niż jest to określone w ust. 2.

§ 27

 1. W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w przypadku wypożyczenia materiałów bibliotecznych
  o dużej wartości antykwarycznej, rynkowej lub trudnych do nabycia, bibliotekarz może zażądać
  od użytkownika kaucji w wysokości wartości rynkowej lub antykwarycznej, ale nie mniej niż 50 zł
  i nie więcej niż 200 zł.
 2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub rozliczenie ewentualnej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
 3. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą oddania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 4. Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu.
 5. Kaucja nieodebrana w terminie 24 miesięcy od ostatniej wizyty użytkownika, przechodzi na rzecz Biblioteki i stanowi jej dochód.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych,

ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia

§ 28

Użytkownik, który nie zwrócił materiałów bibliotecznych w wyznaczonym terminie (w § 24 Regulaminu) i nie dokonał prolongaty jest obowiązany do uiszczenia na rzecz Biblioteki opłaty
za przetrzymanie materiałów bibliotecznych za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia
po terminie zwrotu oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Bibliotekę w formie wysłanych monitów, w wysokości:

 • 0,20 zł od jednego egzemplarza książki, książki mówionej, audiobooka oraz zbiorów specjalnych,
 • 4 zł od jednego egzemplarza filmu,
 • 0,10 zł od jednego tytułu czasopisma.

Koszt wysłania monitu:

 • 2,2 zł listem zwykłym,
 • 4,4 zł listem poleconym.

§ 29

 1. W razie niedotrzymania przez użytkownika terminu zwrotu materiałów bibliotecznych określonego w § 24 ust. 1 i ust. 2, kierownik placówki może skierować do użytkownika monit wzywając do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych materiałów.
 2. Po otrzymaniu monitu użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne, uiścić opłatę za ich przetrzymanie oraz wysłanie monitu.
 3. Użytkownik, który nie zwrócił materiałów bibliotecznych lub nie uregulował opłaty
  za ich przetrzymanie oraz za wysłanie monitu, nie ma prawa do wypożyczeń w żadnej placówce bibliotecznej, do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 30

 1. Jeżeli materiały biblioteczne zostały przez użytkownika zagubione lub zniszczone, winien
  on przekazać na rzecz Biblioteki – w ciągu 14 dni – egzemplarz tego samego wydawnictwa lub inny wskazany przez bibliotekarza. Na prośbę użytkownika termin może zostać przedłużony
  przez kierownika placówki.
 2. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, użytkownik będzie zobowiązany zapłacić Bibliotece odszkodowanie równe wartości antykwarycznej bądź rynkowej utraconego egzemplarza, ustalone przez kierownika placówki.
 3. Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania. Użytkownik w zamian za utracony egzemplarz może przekazać na rzecz Biblioteki inny materiał biblioteczny, uznany za przydatny w Bibliotece. Każdorazowo decyzję podejmuje kierownik.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czasopisma użytkownik zobowiązany jest do wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny zakupu czasopisma.

§ 31

 1. W razie niedopełnienia przez użytkownika obowiązków przewidzianych w niniejszym rozdziale Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.
 2. Przed skierowaniem sprawy do sądu Biblioteka wezwie ostatecznie użytkownika, do zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania opłaty powstałej z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, wysyłając monit – wezwanie ostateczne.
 3. Na poczet odszkodowania Biblioteka zaliczy kaucję uiszczoną przez użytkownika.
 4. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale, po przedstawieniu dokumentu wystawionego przez uprawnione do tego służby. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki.

 

ROZDZIAŁ IX

Zasady korzystania z Internetu, komputerów,
pakietu programów komputerowych oraz innych usług bibliotecznych

§ 32

 1. Z usług bibliotecznych, w tym z dostępu do komputerów i Internetu, mogą korzystać wyłącznie osoby legitymujące się Kartą Czytelnika. Wyjątek stanowią użytkownicy III Czytelni Naukowej, którzy mogą korzystać także po okazaniu dokumentu ze zdjęciem oraz wypełnieniu Karty Zapisu.
 2. Osoba, która chce skorzystać z komputera, Internetu lub Wi-Fi zobowiązana jest do czytelnego wpisania się do zeszytu rejestru odwiedzin.
 3. Dostęp do komputerów oraz Internetu jest możliwy wyłącznie na stanowiskach wyznaczonych
  i aktywowanych przez dyżurującego bibliotekarza.
 4. Komputery wyłączane są najpóźniej na 5 minut przed zamknięciem placówki.
 5. Użytkownik korzysta z bezpłatnego dostępu do komputera i zasobów internetowych w zakresie podstawowego przedmiotu działalności statutowej Biblioteki. Indywidualna praca z komputerem bądź sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać do 60 minut. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć użytkownikowi czas korzystania z komputera. Możliwość przedłużenia godzinnej sesji, może nastąpić pod warunkiem, że nie ma innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera. Chęć przedłużenia sesji należy zgłosić w momencie pojawienia się na ekranie monitora komunikatu, informującego o zbliżaniu się końca czasu pracy.
 6. W pozostałych przypadkach wykraczających poza zadania statutowe instytucji, indywidualna sesja wyszukiwawcza może trwać maksymalnie 30 minut w trakcie dziennego otwarcia danej placówki.
 7. Pierwszeństwo w dostępie do komputera mają zawsze użytkownicy, którzy danego dnia
  nie korzystali jeszcze z komputerów. W Bibliotekach dla Dzieci i Młodzieży oraz w XII Czytelni Młodzieżowej pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają dzieci i młodzież.
 8. Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika na dłużej niż 10 minut, zostanie udostępnione innemu użytkownikowi, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

§ 33

 1. Rozpoczęcie przez użytkownika pracy przy komputerze jest równoznaczne z akceptacją konfiguracji komputerów. Konfiguracja ta stworzona została przez Bibliotekę w celu ochrony i bezpieczeństwa danych i zakłada ona ograniczenie niektórych funkcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości zmian konfiguracji komputerów do indywidualnych potrzeb i preferencji.
 2. Na komputerach udostępnionych użytkownikom zainstalowane jest oprogramowanie służące do monitorowania komputerów w sieci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje:
  a. monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza,
  b. natychmiastowe przerwanie sesji przez dyżurującego bibliotekarza, jeśli uzna on, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 3. Dźwięk odtwarzany na stanowiskach komputerowych może być emitowany wyłącznie przez dołączone do komputera słuchawki, o natężeniu dźwięku nieprzeszkadzającym w pracy innym użytkownikom. Wyjątek stanowi III Czytelnia Naukowa, gdzie całkowicie zabronione jest odsłuchiwanie dźwięku, ponieważ jest to miejsce pracy cichej.
 4. Zabronione jest samodzielne podłączanie słuchawek do stanowisk, które nie są w nie wyposażone.

§ 34

Użytkownikom zabrania się:

 1. prób instalowania na komputerach bibliotecznych oprogramowania, które nie zostało zainstalowane przez pracowników biblioteki,
 2. działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizację pracy sieci komputerowej oraz niszczenia oprogramowania,
 3. wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu, używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł
  i kodów,
 4. wykorzystywania komputerów i Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem,
  w szczególności wykonywania czynności naruszających ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 5. korzystania ze stron i rozpowszechniania materiałów zawierających: pornografię, sceny drastyczne, propagujących przemoc, rasizm, a także treści obrażające uczucia innych,
 6. prowadzenia działalności komercyjnej,
 7. masowego rozsyłania treści o charakterze reklamowym (tzw. spam), prowadzenia korespondencji seryjnej, wysyłania obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających pracę sieci,
 8. wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych – bez zgody dyżurującego bibliotekarza.

§ 35

 1. Przed zakończeniem pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach danych.
 2. Po zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym użytkownik ma obowiązek usunąć wszystkie pliki, które zostały na nim zapisane, pobrane lub wygenerowane. Użytkownik przyjmuje
  do wiadomości, że wszelkie pozostawione przez niego na komputerze pliki, hasła i dane będą dostępne dla kolejnych użytkowników komputera.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych oraz za dane pozostawione przez użytkownika na stanowiskach komputerowych, a w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne itp. i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na stanowisku komputerowym prywatne nośniki danych oraz za dane utracone na skutek awarii systemu komputerowego
  lub awarii zasilania.
 5. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez użytkownika transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania,
  ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że użytkownik korzystał z Internetu.

§ 36

1. W przypadku problemów technicznych z komputerem lub oprogramowaniem należy niezwłocznie o tym powiadomić dyżurującego bibliotekarza. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek samodzielnych prób napraw przez użytkownika.

 1. Biblioteka i jej pracownicy nie prowadzą serwisu komputerów użytkowników oraz urządzeń wykorzystanych do połączenia z siecią Wi-Fi. Ewentualne konflikty sprzętowe uniemożliwiające poprawną pracę w bezprzewodowej sieci komputerowej, użytkownik zobowiązany jest usunąć
  we własnym zakresie.
 2. Biblioteka nie gwarantuje, że udostępnione zasoby są kompletne i wolne od wad.

§ 37

Jeśli w trakcie korzystania ze stanowiska komputerowego z winy użytkownika powstały mechaniczne lub programowe uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania, użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego naprawy. Jeżeli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 38

 1. Placówki biblioteczne świadczą usługi komputerowe oraz reprograficzne w miarę swoich możliwości sprzętowych. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany zakresu i dostępności prowadzonych usług komputerowych i reprograficznych.
 2. Użytkownik ma możliwość:
  a. skanowania potrzebnych materiałów,
  b. wykonywania płatnych wydruków i kopii po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi takiej potrzeby.

§ 39

 1. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych i reprograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o których mowa
  w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 2. Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem warunków zawartych w ust. 1.
 3. Z udostępnionych materiałów bibliotecznych użytkownik może zamówić kserokopie, najpóźniej
  na 15 minut przed zamknięciem czytelń.
 4. Usługa kopiowania wykonywana jest odpłatnie. Cennik wg załącznika do Regulaminu.

Rozdział X

Zasady wypożyczania filmów w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 32

§ 40

 1. Korzystanie ze zbiorów filmowych jest nieodpłatne:
 2. Jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 3 filmy.
 3. Filmy wypożyczane są na 2 dni.

§ 41

 1. Przy zwrocie wypożyczonych zbiorów filmowych należy przekazywać spostrzeżenia
  o wszelkich uszkodzeniach, nie należy dokonywać żadnych napraw we własnym zakresie.
 2. Kopiowanie filmów jest zabronione.
 3. Wypożyczonych filmów nie wolno udostępniać innym osobom i publicznie odtwarzać.
 4. Za szkody powstałe w wyniku zniszczenia, uszkodzenia bądź zagubienia filmu odpowiada użytkownik.
 5. Wysokość odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie bądź zagubienie filmu ustala kierownik placówki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej uwzględniając koszt zakupu licencji.
  W przypadku zagubienia wydawnictwa stanowiącego część całości użytkownik pokrywa koszty całości oraz koszt zakupu licencji.

 

Rozdział XI

Naruszenie obowiązków regulaminowych

§ 42

1. Wobec osób naruszających postanowienia Regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:

a. ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej we wszystkich placówkach łącznie,

b. czasowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik placówki. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.

2. W przypadku wystąpienia udokumentowanych nadużyć Biblioteka może podjąć przewidziane prawem działania z powiadomieniem organów ścigania włącznie.

3. Bibliotekarze upoważnieni są do kontrolowania i egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz do udzielania wyjaśnień i interpretacji jego zapisów.

 

Rozdział XII

Postanowienia porządkowe

§ 43

 1. Przed wejściem do Biblioteki należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym okrycie wierzchnie oraz plecaki i duże torby, jak również parasole, itp.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

§ 44

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
  a. zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub pracowników Biblioteki,
  b. używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
  c. nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających, które są niebezpieczne bądź uciążliwe dla pozostałych użytkowników i pracowników Biblioteki,
  d. które niskim poziomem higieny odbiegają od ogólnie przyjętych norm.

§ 45

Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, głośnego odtwarzania dźwięków, palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

§ 46

Użytkownik obowiązany jest korzystać z Biblioteki i pomieszczeń znajdujących się na jej terenie
w sposób uwzględniający potrzeby innych użytkowników.

§ 47

W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, osoby przebywające na terenie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników Biblioteki.

 

Rozdział XIII

Rozpatrywanie odwołań

§ 48

 1. Od decyzji kierownika placówki, w szczególności w sprawach:
  a. odmowy prawa korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,
  b. wysokości kaucji żądanej przy wypożyczaniu materiałów bibliotecznych,
  c. ustalenia wartości materiałów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez użytkownika,
  d. ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów bibliotecznych lub wyposażenia bibliotecznego,
  e. naliczania opłat,

przysługuje użytkownikowi prawo odwołania do dyrektora Biblioteki.

2. Użytkownik w formie pisemnej wnosi odwołanie skarżonej decyzji w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

3. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora Biblioteki jest ostateczna.

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

§ 49

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik do Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2016

z dnia 17 marca 2016 r.

 

 

I. Koszt wydruków z baz danych i usług reprograficznych (ksero)

 1. Druk i ksero kolorowy:
  a. format A-4 jednostronnie          1
  b. format A-4 dwustronnie             2
  c. format A-3 jednostronnie          2
  d.format A-3 dwustronnie             4
 1. Druk i ksero czarno-biały:
  a. format A-4 jednostronnie          0,30
  b. format A-4 dwustronnie             0,60
  c. format A-3 jednostronnie          0,50
  d. format A-3 dwustronnie             1
  e. na papierze kolorowym A-4       0,50
  f. na papierze kolorowym A-3       1