15 września 2017

Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Załącznik do Zarządzenia nr 4/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 15 marca 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  z siedzibą przy al. Solidarności 90, zwanej dalej „Biblioteką” w skład której wchodzą:
 • III Czytelnia Naukowa, przy al. Solidarności 90
 • XII Czytelnia Młodzieżowa, przy al. Solidarności 90
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10, przy ul. Wolskiej 75
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 – „Na Kole”, przy ul. E. Ciołka 20
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 – „Fantasmagoria”, przy ul. Młynarskiej 35a
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32, przy al. Solidarności 90
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną, przy ul. M. Bielskiego 3
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73, przy ul. Żytniej 64
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, przy ul. Redutowej 48
 • Punkt biblioteczny – „Odolanka”, przy ul. J.K. Ordona 12F
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91, przy ul. Chłodnej 11
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106, przy ul. Twardej 64
 • Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 – „Poliglotka”, przy ul. Nowolipie 20
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, przy ul. St. Staszica 5a
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, przy al. Solidarności 90
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, przy ul. Żytniej 64
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32, przy ul. Twardej 64
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, przy ul. Redutowej 48
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, przy ul. Chłodnej 11
 1. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego znajomość poświadcza własnoręcznym podpisem na karcie zapisu.
 2. Odstępstwa od wymogów Regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych wypadkach za zgodą Dyrektora Biblioteki w odpowiedzi na pisemny wniosek wniesiony przez Użytkownika.

§2

1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

a. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. nr 85, poz. 539, z późn. zm.),
b. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1991 r. nr 114, poz. 493 z późn. zm.),
c. Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (stanowiący załącznik do Uchwały nr LXXXIV/2174/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy)

2. Działalność Biblioteki jest zgodna z:

a. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.).
b. ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24 poz. 83, z późn. zm.),
c. ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. nr 88 poz. 439, z późn. zm.).

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dokument urzędowy ze zdjęciem i nr PESEL lub karta pobytu, dokument pobytu w Polsce, potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się
o korzystanie z materiałów i usług Biblioteki.
b. materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty, zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści.
c. karcie czytelnika – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zapisu i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym, umożliwiający wypożyczanie
oraz korzystanie z materiałów i usług bibliotecznych.
d. karcie zapisu – rozumie się przez to dokument zawierający: dane osobowe Użytkownika, zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym na karcie zapisu, oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązaniu się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane przez Użytkownika szkody.
e. prolongowaniu (przedłużeniu) – rozumie się przez to uzyskanie przed przewidzianym terminem zwrotu dodatkowego okresu wypożyczenia dla materiałów bibliotecznych udostępnionych poza Bibliotekę lub przedłużenia czasu korzystania z komputerów na terenie Biblioteki.
f. udostępnianiu na miejscu – oznacza to możliwość korzystania z materiałów bibliotecznych wyłącznie na terenie Biblioteki.
g. udostępnianiu na zewnątrz – oznacza to możliwość wypożyczania materiałów bibliotecznych zgodnie z Regulaminem, poza teren Biblioteki.
h. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych.
i. wolnym dostępie – rozumie się przez to taką część lub całość pomieszczeń bibliotecznych, w których Użytkownik samodzielnie może wybrać z półek materiały biblioteczne.
j. zniszczenie materiału bibliotecznego – rozumie się przez to uszkodzenie, zabrudzenie, zalanie, zamoczenie, zdekompletowanie itp. wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez Użytkownika.

 §3

Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne, które stanowią jej własność.

 

 Rozdział II

Usługi biblioteczne

§4

 1. Biblioteka świadczy usługi w zakresie wypożyczania materiałów bibliotecznych, umożliwia dostęp do sprzętu komputerowego w miarę posiadanych możliwości, a także oferuje odpłatnie reprografię.
 2. Biblioteka może także świadczyć usługi inne, niż określone w ust. 1, np. bibliograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne (dotyczą tylko III Czytelni Naukowej).
 3. Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody Kierownika placówki, z własnego sprzętu w celu zrobienia kopii materiału bibliotecznego, w zakresie nienaruszającym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział III

Prawo korzystania z Biblioteki

§5

 1. Prawo korzystania z materiałów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych jest bezpłatne. W uzasadnionych wypadkach, o których mowa w § 23 Regulaminu, pobierana jest kaucja.
 3. Opłaty za usługi reprograficzne i wypożyczenia międzybiblioteczne określone są Regulaminem.

§6

 1. Z materiałów i usług bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:
  a. są pełnoletnie,
  b. wypełniły kartę zapisu,
  c. zobowiązały się do przestrzegania Regulaminu,
  d. otrzymały Kartę
 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną przy wypełnianiu karty zapisu.
 3. Wypożyczeń może dokonywać tylko właściciel Karty Czytelnika lub osoba upoważniona, a w przypadku osób niepełnoletnich również rodzic lub opiekun prawny.
 4. Osobą upoważnioną może być jedynie osoba zapisana do Biblioteki, posiadająca własną Kartę Czytelnika, a upoważnienie musi zostać dokonane pisemnie, na karcie zapisu przez osobę upoważniającą.

 §7

 1. Osoba zainteresowana zapisaniem się do Biblioteki jest zobowiązana:\
  a. okazać dokument tożsamości,
  b. zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i podpisać kartę zapisu.
 2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:
  a. zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu,
  b. wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bibliotekę,
  c. przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 3. Wypełnienie karty zapisu przez Użytkownika jest podstawą do bezpłatnego wydania Karty Czytelnika, która upoważnia do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 4. Zasady korzystania z III Czytelni Naukowej są omówione w rozdziale V Regulaminu.

§8

Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych

 

Administrator danych osobowych Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

al. Solidarności 90 01-003 Warszawa

Dane kontaktowe:

email: bpwola@bpwola.waw.pl

tel. 22 838 37 91

Dane kontaktowe Inspektora  Ochrony Danych Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe: Michał Tuz

email: iod@bpwola.waw.pl

tel. 22 838 37 91

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna  1.    Dane identyfikujące Czytelnika, oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym[1] i służą do następujących celów:

a)      udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,

b)     dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania
o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.

2.      Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi‑Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane
w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece[2] i służą do następujących celów:

a)      dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,

b)     opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,

c)      zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.

3.      Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach:

a)      powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,

b)      przekazywania informacji o działalności Biblioteki,

Kategorie odbiorców danych Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz inne podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania
o przetwarzaniu tych danych a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.
Okres przechowywania danych Okres przechowywania danych wynosi:

1.     dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz  opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

2.     dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

3.     dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

4.     dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.

5.     dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.

Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Podanie danych osobowych  jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania
z jej usług.

§9

Jeśli osoba ubiegająca się o prawo korzystania z materiałów i usług bibliotecznych nie spełnia warunków przewidzianych w Regulaminie, decyzję o odmowie prawa zapisu podejmuje Kierownik placówki.

 Rozdział IV

Prawa i obowiązki Użytkowników Biblioteki

§10

 1. Użytkownicy, którzy spełnili warunki wymienione w § 6 Regulaminu mają prawo do:
  a. wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w Regulaminie,
  b. korzystania z pomocy i porad Bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,
  c. zgłaszania Kierownikowi placówki uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu placówki.
 2. Z chwilą zapisu do Biblioteki Użytkownik otrzymuje:
  a. Kartę Czytelnika, którą Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo okazać przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych we wszystkich placówkach Biblioteki.
  b. internetowe konto biblioteczne.
 3. Jeżeli został osiągnięty lub przekroczony termin zwrotu materiałów bibliotecznych, internetowe konto biblioteczne automatycznie zostaje zablokowane, należy skontaktować się z Biblioteką,
  w której zostały wypożyczone materiały biblioteczne.
 4. W przypadku utraty Karty Czytelnika za wydanie kolejnej Karty pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
 5. Wymiana Karty Czytelnika spowodowana zniszczeniem karty poprzez wytarcie kodu kreskowego lub numeru karty, oraz zmianą nazwiska jest bezpłatna. Bezpłatna wymiana Karty Czytelnika będzie uznana po zwrocie nieaktualnej lub zniszczonej Karty Czytelnika dyżurującemu Bibliotekarzowi.

 §11

Użytkownicy mają obowiązek:

a. znać i przestrzegać zasady Regulaminu korzystania z materiałów i usług bibliotecznych,
b. dbać o powierzone materiały biblioteczne,
c. przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych sprawdzić ich stan i zgłosić ewentualne uwagi Bibliotekarzowi. W przeciwnym razie przyjmuje się, że egzemplarz nie był zniszczony, co pociąga za sobą konsekwencje opisane w § 26.
d. chronić Kartę Czytelnika przed zaginięciem lub zniszczeniem, nie udostępniać jej osobom trzecim, niezwłocznie powiadamiać Bibliotekę o jej utracie, ponieważ Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za działania osób posługujących się ich Kartą Czytelnika,
e. informować o zmianach dotyczących swoich danych osobowych w tym: nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu, nr telefonu oraz adresu e-mail,
f. okazać na prośbę Bibliotekarza dokument tożsamości w celu sprawdzenia danych podanych przez Użytkownika,
g. zachować ciszę podczas korzystania ze stanowiska komputerowego ze względu na komfort Użytkowników korzystających na miejscu z materiałów bibliotecznych,
h. stosować się do próśb Pracowników Biblioteki oraz odnosić się do nich z należytym szacunkiem.

 Rozdział V

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w III Czytelni Naukowej

§12

Bibliotekarze pomagają w poszukiwaniu literatury na interesujący Użytkownika temat oraz udzielają informacji dotyczących posiadanych materiałów bibliotecznych i sposobów korzystania z katalogów komputerowych.

§13

 1. Z wydawnictw znajdujących się w magazynie III Czytelni Naukowej korzysta się za pośrednictwem dyżurującego Bibliotekarza po złożeniu czytelnie wypełnionego rewersu.
 2. Wydawnictwa z magazynu można otrzymać najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem III Czytelni Naukowej.
 3. Wybrane woluminy oraz czasopisma dostępne na sali zgłasza się dyżurującemu Bibliotekarzowi celem zarejestrowania udostępnienia.

§14

Jednorazowo Użytkownik może złożyć 1 zamówienie na 10 woluminów.

§15

Udostępnione materiały biblioteczne należy zwrócić najpóźniej 5 minut przed zamknięciem Czytelni.

§16

 1. Wszystkich Użytkowników obowiązuje zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni jakichkolwiek materiałów bibliotecznych, a w przypadku opuszczenia Czytelni podczas pracy na czas dłuższy niż 10 minut, zgłoszenie tego faktu dyżurującemu Bibliotekarzowi. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Użytkownika w Czytelni bez nadzoru.
 2. Czytelnia umożliwia wypożyczenie do domu materiałów bibliotecznych w liczbie do 3 vol. na jedno konto czytelnicze na dni świąteczne i na godziny, w których jest nieczynna.
 3. Czytelnia może odmówić wypożyczenia rzadkich i/lub szczególnie cennych materiałów bibliotecznych.
 4. Wypożyczenie jest zapisywane w systemie komputerowym poprzez powiązanie kodu kreskowego Karty Czytelnika z kodem kreskowym materiału bibliotecznego.
 5. Przed wyjściem z Czytelni należy sprawdzić u dyżurującego Bibliotekarza stan swojego konta, a ewentualne zastrzeżenia zgłosić.
 6. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia materiałów bibliotecznych – reklamacje zgłoszone po wyjściu z Czytelni nie będą przyjmowane.
 7. Dowodem zwrotu materiałów bibliotecznych jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane w Czytelni.

Rozdział VI

Zasady Wypożyczenia Międzybibliotecznego

§17

 1. Użytkownicy III Czytelni Naukowej mają prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych, jeśli interesującej ich publikacji nie ma w zbiorach Czytelni a także w innych Bibliotekach na terenie Warszawy.
 2. Podstawę wypożyczenia stanowi czytelny rewers opatrzony pieczątką wypożyczającej Biblioteki oraz podpisem Bibliotekarza lub upoważnionego przedstawiciela tej instytucji.
 3. Termin zwrotu materiału sprowadzonego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, spoza siedziby III Czytelni Naukowej określa Biblioteka wypożyczająca.
 4. Sprowadzone materiały udostępnia się na miejscu i w czasie otwarcia III Czytelni Naukowej.
 5. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem materiałów ponosi Użytkownik, według aktualnego cennika opłat pocztowych.
 6. III Czytelnia Naukowa realizuje złożone zamówienia w ciągu 14 dni od daty wypełnienia rewersu.
 7. III Czytelnia Naukowa wypożycza własne materiały do korzystania na miejscu lub może odpłatnie (cennik wg załącznika) wykonywać kserokopie lub skan dokumentu.

Rozdział VII

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w wypożyczalniach oraz bibliotekach

§18

 1. Wypożyczenie jest zapisywane w systemie komputerowym poprzez powiązanie kodu kreskowego Karty Czytelnika z kodem kreskowym materiału bibliotecznego.
 2. Przed wyjściem z Biblioteki należy sprawdzić u dyżurującego Bibliotekarza stan swojego konta, a ewentualne zastrzeżenia zgłosić.
 3. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia materiałów bibliotecznych – reklamacje zgłoszone po wyjściu z Biblioteki nie będą przyjmowane.
 4. Dowodem zwrotu materiałów bibliotecznych jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane w Bibliotece.

§19

Użytkownik ma prawo wypożyczyć jednocześnie we wszystkich placówkach bibliotecznych do 15 materiałów bibliotecznych, w tym do: 5 podręczników akademickich, 5 płyt muzyki, 2 gier planszowych, 1 czytnika e-booków i 3 filmów DVD w jednej placówce.

 §20

 1. Terminy zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych są następujące:
  a. dla książek, e-booków wraz z czytnikiem, książek mówionych, audiobooków, zbiorów specjalnych i muzyki – 35 dni od daty wypożyczenia,
  b. dla gier planszowych – 14 dni
  c. dla filmów – 7 dni, bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu,
  d. archiwalnych numerów gazet i czasopism – 7 dni od daty ich wypożyczenia.
 2. Łączny okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych nie może przekraczać:
  1. dla książek, książek mówionych, audiobooków, zbiorów specjalnych i muzyki – 105 dni,
  2. dla e-booków wraz z czytnikiem – 49 dni,
  3. dla gier planszowych – 28 dni
  4. dla archiwalnych numerów gazet i czasopism – 14 dni.
 3. Przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, dyżurujący Bibliotekarz może na prośbę Użytkownika prolongować termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego Użytkownika. Przedłużenia terminu zwrotu materiałów bibliotecznych można dokonać bezpośrednio w bibliotece, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po zalogowaniu się Użytkownika na jego internetowym koncie bibliotecznym.
 4. Biblioteka stara się za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamiać Użytkownika o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jednakże brak powiadomienia nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych oraz uiszczenia opłaty za przetrzymanie.

§21

Z bieżących numerów gazet i czasopism Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w lokalu bibliotecznym.

  §22

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie na określone materiały biblioteczne telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz korzystając z internetowego konta bibliotecznego. Zamówienie realizowane jest według kolejności zgłoszenia.
 2. Zamówione materiały biblioteczne oczekują na odbiór 3 dni robocze. W przypadku filmów 2 dni robocze. W razie nieodebrania materiałów bibliotecznych w określonym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 3. Biblioteka informuje Użytkownika o oczekujących materiałach bibliotecznych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak powiadomienia nie gwarantuje pozostawienia rezerwacji dłużej niż jest to określone w ust. 2.

§23

 1. W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w przypadku wypożyczenia materiałów bibliotecznych o dużej wartości antykwarycznej, rynkowej lub trudnych do nabycia, Bibliotekarz może zażądać od Użytkownika kaucji w wysokości wartości rynkowej lub antykwarycznej, ale nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 200 zł.
 2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub rozliczenie ewentualnej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
 3. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą oddania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 4. Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu.
 5. Kaucja nieodebrana w terminie 24 miesięcy od ostatniej wizyty Użytkownika, przechodzi na rzecz Biblioteki i stanowi jej dochód.

 ROZDZIAŁ VIII

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia

§24

Użytkownik, który nie zwrócił materiałów bibliotecznych w wyznaczonym terminie (w § 20 Regulaminu) i nie dokonał prolongaty jest obowiązany do uiszczenia na rzecz Biblioteki opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po terminie zwrotu oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Bibliotekę w formie wysłanych monitów, w wysokości:

 • 0,30 zł od jednego egzemplarza książki, e-booka, książki mówionej, audiobooka, muzyki i zbiorów specjalnych,
 • 0,50 zł od jednej gry planszowej
 • 2 zł od jednego tytułu filmu oraz czytnika e-booków,
 • 0,10 zł od jednego tytułu gazety i/lub czasopisma.

Koszt wysłania monitu:

 • 3,5 zł listem zwykłym,
 • 6,1 zł listem poleconym.

§25

 1. W razie niedotrzymania przez Użytkownika terminu zwrotu materiałów bibliotecznych określonego w § 20 ust. 1 i ust. 2, Kierownik placówki może skierować do Użytkownika monit wzywający do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych materiałów.
 2. Po otrzymaniu monitu Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne, uiścić opłatę za ich przetrzymanie oraz wysłanie monitu.
 3. Użytkownik, który nie zwrócił materiałów bibliotecznych lub nie uregulował opłaty za ich przetrzymanie oraz za wysłanie monitu, nie ma prawa do korzystania z wypożyczeń i usług bibliotecznych w żadnej placówce bibliotecznej, do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

§26

 1. Jeżeli materiały biblioteczne zostały przez Użytkownika zagubione lub zniszczone, winien on przekazać na rzecz Biblioteki – w ciągu 14 dni – egzemplarz tego samego wydawnictwa lub inny wskazany przez Bibliotekarza. Na prośbę Użytkownika termin może zostać przedłużony przez Kierownika placówki.
 2. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik będzie zobowiązany zapłacić Bibliotece odszkodowanie równe wartości antykwarycznej bądź rynkowej utraconego egzemplarza, ustalone przez Kierownika placówki.
 3. Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania. Użytkownik w zamian za utracony egzemplarz w porozumieniu z Kierownikiem placówki może przekazać na rzecz Biblioteki inny materiał biblioteczny.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czasopisma Użytkownik zobowiązany jest do wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny zakupu gazety i/lub czasopisma.

 §27

 1. W razie niedopełnienia przez Użytkownika obowiązków przewidzianych w niniejszym rozdziale Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.
 2. Przed skierowaniem sprawy do sądu Biblioteka wezwie ostatecznie Użytkownika, do zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania opłaty powstałej z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, wysyłając monit – wezwanie ostateczne.
 3. Na poczet odszkodowania Biblioteka zaliczy kaucję uiszczoną przez Użytkownika.
 4. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od Użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale, po przedstawieniu dokumentu wystawionego przez uprawnione do tego służby. Decyzję podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

Naruszenie obowiązków regulaminowych

§28

 1. Wobec osób naruszających postanowienia Regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:
  a. ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji wyłącznie do jednej we wszystkich placówkach,
  b. czasowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

Decyzje w tych sprawach podejmuje Kierownik placówki. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 1. W przypadku wystąpienia udokumentowanych nadużyć Biblioteka może podjąć przewidziane prawem działania z powiadomieniem organów ścigania włącznie.
 2. Bibliotekarze upoważnieni są do kontrolowania i egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz do udzielania wyjaśnień i interpretacji jego zapisów.

 

Rozdział XII

Postanowienia porządkowe

§29

 1. Okrycie wierzchnie oraz plecaki i duże torby, jak również parasole, itp. należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

 §30

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
  a. zachowujących się agresywnie wobec innych Użytkowników lub Pracowników Biblioteki,
  b. używających słów powszechnie uznawanych za obraźliwe,
  c. nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających, które są niebezpieczne bądź uciążliwe dla pozostałych Użytkowników i Pracowników Biblioteki,
  d. które niskim poziomem higieny odbiegają od ogólnie przyjętych norm.

§31

Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, głośnego odtwarzania dźwięków, palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

 §32

Użytkownik obowiązany jest korzystać z Biblioteki i pomieszczeń znajdujących się na jej terenie w sposób uwzględniający potrzeby innych Użytkowników.

 §33

W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, osoby przebywające na terenie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez Pracowników Biblioteki.

 Rozdział XIII

Rozpatrywanie odwołań

§34

 1. Od decyzji Kierownika placówki, w szczególności w sprawach:
  a. odmowy prawa korzystania z materiałów bibliotecznych i usług bibliotecznych,
  b. wysokości kaucji żądanej przy wypożyczaniu materiałów bibliotecznych,
  c. ustalenia wartości materiałów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez Użytkownika,
  d. ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów bibliotecznych lub wyposażenia bibliotecznego,
  e. naliczania opłat,

przysługuje Użytkownikowi prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.

 1. Użytkownik w formie pisemnej wnosi odwołanie skarżonej decyzji w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
 2. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia wniesienia. Decyzja Dyrektora Biblioteki jest ostateczna.

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

§35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skip to content