15 czerwca 2018

Regulamin wypożyczania filmów do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wprowadzonego Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 30.06.2020

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 38/2021 z dnia 15.12.2021r.

Regulamin wypożyczania filmów

§ 1

 1. Korzystanie ze zbiorów filmowych jest nieodpłatne:
 2. Jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 3 filmy.
 3. Filmy wypożyczane są na 7 dni, bez możliwości prolongaty (wyjątek stanowią seriale).

§ 2

 1. Przy zwrocie wypożyczonych zbiorów filmowych należy przekazywać spostrzeżenia o wszelkich uszkodzeniach, nie należy dokonywać żadnych napraw we własnym zakresie.
 2. Kopiowanie filmów jest zabronione.
 3. Wypożyczonych filmów nie wolno udostępniać innym osobom i publicznie odtwarzać.
 4. Za szkody powstałe w wyniku zniszczenia, uszkodzenia bądź zagubienia filmu odpowiada Użytkownik.
 5. Wysokość odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie bądź zagubienie filmu ustala Kierownik placówki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej. W przypadku zagubienia wydawnictwa stanowiącego część całości Użytkownik pokrywa koszty całości.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
  m.st. Warszawy oraz odpowiednie przepisy prawa.
Skip to content