19 września 2017

Regulamin wypożyczania gier planszowych do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wprowadzonego Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 30.06.2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 38/2021 z dnia 15.12.2021r.

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.
2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

  1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
  2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, posiadający ważną kartę Czytelnika, którą winni okazywać każdorazowo.
  3. Gry można wypożyczać na okres 30 dni.
  4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 2 Gry.
  5. Gry można prolongować jednorazowo maksymalnie do 30 dni.
  6. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.
  7. Wypożyczane przez Czytelnika Gry są rejestrowane w bazie komputerowej Biblioteki u dyżurującego Bibliotekarza i przypisane do konkretnego Czytelnika.
  8. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.
  9. Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu Gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.
2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk Bibliotekarza. Pozostawienie Gry na ladzie lub
w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
4. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika opłatę za przetrzymanie
w wysokości 0,50 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia według Regulaminu.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia
są własnością Biblioteki.
2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić
w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia powinny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
4. Bibliotekarz odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie w ciągu 5 dni roboczych od daty zwrotu.
5. Jeśli Bibliotekarz stwierdzi niekompletność Gry w stosunku do jej specyfikacji skontaktuje się
z Użytkownikiem w celu ustalenia dalszego postępowania.
6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.
7. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest,
po uzgodnieniu z Bibliotekarzem, do:
a) odkupienia identycznej pozycji,
b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z kierownikiem filii,
Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym
z Bibliotekarzem. Wszystkie wymienione powyżej sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.
8. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
9. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki do czasu uregulowania należności.
10. Jeżeli na żądanie Biblioteki wypożyczone mienie nie zostanie zwrócone lub gdy nie nastąpi zapłata należnych Bibliotece wierzytelności, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Skip to content