31 marca 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Deklaracja dotyczy strony internetowej bpwola.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-02.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,

część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań).

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową,

możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

widoczny fokus,

wyróżnienie odnośników,

skip linki dla urządzeń czytających,

na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie nie dotyczy serwisu katalog.bpwola.waw.pl który nie spełnia wytycznych WCAG 2.1.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnością

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linku czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Materiały wideo posiadają napisy.

Możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego online.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do Katarzyny Zozulińskiej – koordynatorki ds. dostępności,
mailowo – katarzyna.zozulinska@bpwola.waw.pl lub telefonicznie – 22 838 37 91.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W zgłoszeniu podaj: swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Udogodnienia dla Głuchych i słabosłyszących

Dostępne jest narzędzie kontaktowe tłumacz migowy online. Z usługi można skorzystać na miejscu lub zdalnie. Tłumaczenie ma formę wideokonferencji, w której biorą udział 3 osoby: bibliotekarz, osoba Głucha oraz tłumacz Polskiego Języka Migowego.

W III Czytelni Naukowej przy al. Solidarności 90, w filiach przy ul. Żytniej 64, w Odolance przy ul. J. K. Ordona 12F, Fantasmagorii przy ul. Młynarskiej 35a i Bibliotece na Kole przy ul. E. Ciołka 20  dostępne są pętle indukcyjne. Aby z nich skorzystać, należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T – telefoniczny). Jeśli potrzebujesz użyć pętli indukcyjnej w innej naszej placówce, zgłoś ten fakt pracownikowi, zadzwoń do nas albo napisz na adres: dostepnosc@bpwola.waw.pl. Ustalimy termin spotkania i przeniesiemy pętlę do wskazanej przez Ciebie placówki.

Udogodnienia dla niewidomych i słabowidzących

Wszystkie filie naszej biblioteki wyposażone są w lupy zapewniające powiększenie nawet do 20 dioptrii.

W III Czytelni Naukowej przy al. Solidarności 90 znajduje się powiększalnik ekranowy pozwalający wyświetlać powiększony obraz na monitorze komputerowym. Urządzenie oferuje duże poziomy powiększania oraz ruchomą tacę, która pozwala swobodnie przesuwać czytany tekst.

W III Czytelni Naukowej oraz Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 – „Klub Podróżnika” przy ul. Bielskiego 3 znajdują się wydzielone stanowiska komputerowe wyposażone w klawiatury kontrastowe dla osób niedowidzących. Dodatkowo na tych stanowiskach zainstalowano program – czytnik ekranu NVDA.

Wszystkie filie dziecięce oraz dwie filie dla dorosłych (przy ul. Chłodnej i w Poliglotce) wyposażone są w słuchawki wygłuszające

Dostępność architektoniczna

Filie przy al. Solidarności 90

Wejście do Biblioteki

Do budynku Biblioteki prowadzi 1 wejście, od strony Skweru Lacherta. Wejście jest na wyższej kondygnacji i prowadzą do niego dwa ciągi schodów, wraz z pochylniami.

Pierwszy ciąg schodów składa się z 4 stopni. Znajdująca się przy nim pochylnia ma zbyt duży kąt nachylenia – wynosi 14,13%. Schody mają 100 cm szerokości, poręcz jest tylko po lewej stronie.

Drugi ciąg schodów składa się z 12 stopni i 1 spocznika – pierwszy stopień jest niższy. Schody mają szerokość 128 cm. Po obu stronach schodów znajdują się poręcze, na wysokości 75 cm i 85 cm. Znajdująca się przy schodach pochylnia ma zbyt duży kąt nachylenia, który wynosi 17,90%. Stopnie mają noski.

Wejście do budynku składa się z trzech elementów, pierwszy to krata, która jest dwuskrzydłowa. W godzinach pracy Biblioteki jedno skrzydło o wymiarach 80 cm zawsze jest otwarte. Tuż za kratą są drewniane, dwuskrzydłowe drzwi. Jedno skrzydło drzwi otwiera się na szerokość 80 cm i są otwierane tradycyjną klamką. Istnieje możliwość otwarcia drugiego skrzydła. Kolejne, trzecie drzwi są dwudrzwiowe, częściowo przeszklone. Jedno skrzydło drzwi otwiera się na szerokość 80 cm i są otwierane tradycyjną klamką. Istnieje możliwość otwarcia drugiego skrzydła. Klamki znajdują się na wysokości 112 cm.

Komunikacja wewnątrz budynku

Na wprost głównego wejścia znajduje się szatnia. Blat szatni znajduje się na wysokości 93 cm. Przed szatnią stoi ławka wysunięta do przodu na 37 cm. W szatni jest pracownik obsługi.

W budynku są trzy kondygnacje, schody oznaczone taśmą kontrastową i winda.

Na parterze znajduje się Wypożyczalnia nr 32, na pierwszym piętrze Biblioteka Komiksowo, na drugim piętrze III Czytelnia Naukowa.

Na piętra prowadzą dwa ciągi schodów po bocznych stronach klatki. Schody mają nieregularny przebieg i spoczniki. Stopnie mają noski. Poręcze są tylko po jednej stronie, na dłuższych fragmentach.

Winda jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. Przyciski są na wysokości 102 – 110 cm. Oświetlenie w windzie jest bardzo jasne. Przyciski są oznaczone alfabetem brajla, brak jest komunikatów głosowych.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem.

Wejście do Wypożyczalni nr 32

Wypożyczalnia znajduje się na parterze. Prowadzi do niej 1 wejście, które znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia. Drzwi są dwuskrzydłowe, drewniane. Jedno skrzydło drzwi otwiera się na szerokość 95 cm i jest otwierane tradycyjną klamką. Klamka jest na wysokości 112 cm. Istnieje możliwość otwarcia drugiego skrzydła. Nie ma progów ani schodów do pokonania. Lekko po lewej stronie znajduje się katedra z bibliotekarzem. Blat katedry jest na wysokości 78 cm. Nie ma możliwości podjechania pod blat przodem wózka. Szerokości przejścia między regałami wynoszą od 90 do 120 cm.

Wejście do Biblioteki nr 21

Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze. Od głównego wejścia do Biblioteki nr 21 prowadzą dwa ciągi schodów po bocznych stronach klatki. Schody mają przebieg: 14 stopni, spocznik, 3 stopnie, dłuższy spocznik na półpiętrze, 10 stopni, korytarz na pierwszym piętrze. Stopnie mają noski.

Jest jedno wejście do Biblioteki, które znajduje się po prawej stronie od schodów i od windy. Drzwi są dwuskrzydłowe, drewniane. Jedno skrzydło drzwi otwiera się na szerokość 95 cm i jest otwierane tradycyjną klamką. Klamka jest na wysokości 112 cm. Istnieje możliwość otwarcia drugiego skrzydła. W windzie należy wcisnąć przycisk oznaczony jedynką. Po prawej stronie od wejścia znajduje się katedra z bibliotekarzem. Blat katedry jest na wysokości 76 cm. Nie ma możliwości podjechania pod blat przodem wózka. Szerokości przejścia między regałami wynoszą od 115 cm 120 cm.

Wejście do III Czytelni Naukowej

Czytelnia znajduje się na drugim piętrze. Od głównego wejścia do Czytelni prowadzi 45 stopni z dwoma półpiętrami oraz piętrem pierwszym. Do Czytelni prowadzi jedno wejście, które znajduje się po prawej stronie od schodów i od windy. Drzwi są dwuskrzydłowe, drewniane. Jedno skrzydło drzwi otwiera się na szerokość 95 cm i jest otwierane tradycyjną klamką. Klamka jest na wysokości 112 cm. Istnieje możliwość otwarcia drugiego skrzydła. W windzie należy wcisnąć przycisk z oznaczony dwójką. Po prawej stronie od wejścia znajduje się katedra z bibliotekarzem. Blat katedry jest na wysokości 75 cm. Nie ma możliwości podjechania pod blat przodem wózka. W czytelni są dwa rzędy stołów, 6 stołów po prawej stronie i 9 stołów po lewej stronie. Odległość między rzędami wynosi 110 cm. Po prawej stronie od wejścia, w pobliżu katedry, znajduje się stół ze stanowiskiem komputerowym wyposażonym w klawiaturę dla osób słabowidzących. Klawiatura ma żółte klawisze z czarnymi, pogrubionymi i powiększonymi oznaczeniami. W komputerze zainstalowany jest program – czytnik ekranu NVDA. W Czytelni jest zamontowana pętla indukcyjna.

Adres i dojazd do Biblioteki:

Biblioteka nie ma własnego parkingu, ale w odległości ok. 5 metrów są wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Przystanek: Wola-Ratusz

Autobusy: 157, 171, 190

Kursy autobusowe realizowane są przez pojazdy niskopodłogowe.

Przystanek Wola-Ratusz 02 jest przystankiem częściowo niedostępnym dla osób na wózkach inwalidzkich.

Tramwaje: 13, 20, 23, 26

 

Filia przy ul. Nowolipki 21

Biblioteka mieści się na parterze w budynku mieszkalnym

Budynek jest na podwyższeniu, na który można wejść po schodach. Schody są umieszczone na bokach podwyższenia oraz od frontu. Schody mają od 6 do 8 stopni. Brak jest pochylni

Drzwi wejściowe wprost z chodnika ale nie są na tym samym poziomie, wejście znajduje się stopień wyżej

W bibliotece brak korytarzy, schodów i windy

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Przystanki: Nowolipie 03 i Nowolipki 04

Autobusy: 107

 

Filia przy ul. Ordona 12F

Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. Lokal biblioteczny ma dwa wejścia (jedno ewakuacyjne)

Wejście frontowe jest od ulicy Ordona

Brak korytarzy, schodów i windy

Biblioteka jest ogólnie dostępna

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Możliwy wstęp z psem asystującym

Przystanki: Ordona 01 i Ordona 04

Autobusy: 105, 167, 184, 255

 

Filie przy ul. Twardej 64

Biblioteka mieści się w budynku mieszkalnym na I piętrze

Do wejścia prowadzą schody – 4 stopnie, wewnątrz klatka schodowa na piętro

Brak windy i udogodnień

Parking ogólnodostępny z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym – utrudniony z uwagi na wąskie korytarze i małe pomieszczenia

Przystanki: Rondo Daszyńskiego 06 i Pl. Zawiszy 08

Tramwaje: 1, 3, 7, 9,  11, 22, 24, 25

 

Filia przy ul. Młynarskiej 35a

Wejście do Biblioteki jest odrębne, znajduje się w ciągu komunikacyjnym dla pieszych w ul. Szlenkierów, w tzw. bramie budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 35A

Brak schodów i korytarzy, które prowadzą do wejścia

Podejście do drzwi jest wybudowane w formie lekkiego nachyłu z kostki brukowej, na szerokość drzwi

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Możliwy wstęp z psem asystującym

Przystanki: Długosza 02 i Młynarska 03

Tramwaje: 13, 20, 23, 24, 26, 28, 78

 

Filie przy ul. Żytniej 64

Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego

Wejście przeznaczone tylko dla użytkowników, bezpośrednio z ulicy

Korytarz, schody i winda są przeznaczone tylko dla użytkowników i dostępne są tylko w czasie godzin otwarcia Biblioteki

Dostęp do windy i platformy do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem dostęp do parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami

W filii jest zamontowana pętla indukcyjna

Możliwy wstęp z psem asystującym

Przystanki: Grenady 01 i Metro Młynów 06

Autobusy: 103, 106, 136, 171, 190

Metro: Młynów

 

Filia przy ul. E. Ciołka 20

Budynek znajduje się na parterze

Drzwi wejściowe wprost z chodnika ale nie są na tym samym poziomie, wejście znajduje się stopień wyżej

Brak schodów i windy

Dostęp do mobilnej pochylni, udostępnianej na życzenie osób wchodzących/wychodzących

W pomieszczeniu przy samym wejściu znajduje się krótki wiatrołap obustronnie zamykany drzwiami

Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Możliwy wstęp z psem asystującym

Przystanki: Dalibora 03 i Deotymy 04

Autobusy: 129, 184, 197, 201, 249

 

Filia przy ul. Wolskiej 75

Wejście do budynku znajduje się na parterze, wejście z poziomu chodnika

W pomieszczeniu przy samym wejściu znajduje się krótki wiatrołap obustronnie zamykany drzwiami

Brak schodów i windy

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Przystanki: Sokołowska 03 i Sokołowska 04

Tramwaje: 11, 13, 26, 27, 78

Metro: Płocka

 

Filia przy ul. Redutowej 48

Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika przez korytarz (wiatrołap) do holu biblioteki, z którego są wejścia do pomieszczeń bibliotecznych

Korytarz, hol szeroki, bez schodów i wind (budynek parterowy), szerokie drzwi

Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Przystanki: Dalibora 03 i Deotymy 04

Autobusy: 129, 184, 197, 201, 249

 

Filia przy ul. Staszica 5a

Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego

Drzwi do biblioteki są na klatce schodowej na wysokim parterze

Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu

Schody do budynku, następnie schody na klatce schodowej

Brak windy i pochylni

Brak dostępu do parkingu dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Przystanki: Metro Płocka 03

Tramwaje: 11, 13, 26, 27, 78

Metro: Płocka

 

Filia przy ul. Chłodnej 11

Wejście do lokalu łatwo dostępne, na parterze, bez schodów, wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich

Brak schodów, windy i pochylni

Korytarz szeroki umożliwiający dostęp do stanowisk obsługi czytelnika

Na pobliskim parkingu dostępne wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Przystanki: Chłodna 01 i Hala Mirowska

Autobusy: 157

Tramwaje: 17, 33

 

Filia przy ul. M. Bielskiego 3

Wejście do lokalu łatwo dostępne, na parterze

Brak schodów i windy

Brak parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami

Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Możliwy wstęp z psem asystującym

Przystanki: Park Moczydło 02 i Park Moczydło 02

Autobusy: 129, 171, 184, 190, 201, 249, 523

Skip to content