31 marca 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-02.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online),
 3. niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 4. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań).

Wyłączenia

 1. Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 2. Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,
 5. skip linki dla urządzeń czytających,
 6. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie nie dotyczy serwisu katalog.bpwola.waw.pl który nie spełnia wytycznych WCAG 2.1.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnością

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 3. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 4. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 5. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 6. Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 7. Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 8. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem
e-mail: it@bpwola.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Filie przy al. Solidarności 90

 • Do budynku prowadzą schody
 • Parter położony jest na wyższej kondygnacji. Pochylnia przed budynkiem ma zbyt duży kąt nachylenia
 • Korytarz, schody i winda są przeznaczone tylko dla ich użytkowników i dostępne są tylko w czasie godzin otwarcia Biblioteki
 • Dostęp do windy
 • Możliwy wstęp z psem asystującym

Filia przy ul. Nowolipie 20

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze w budynku mieszkalnym
 • Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu
 • Budynek mieszkalny posiada wąską klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na piętro
 • Brak windy
 • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone przez Zarząd Dróg Miejskich na pobliskim parkingu miejskim, przy ul. Nowolipie

Filia przy ul. Ordona 12F

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. Lokal biblioteczny ma dwa wejścia (jedno ewakuacyjne)
 • Wejście frontowe jest od ulicy
 • Brak korytarzy, schodów i windy
 • Biblioteka jest ogólnie dostępna
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym

Filie przy ul. Twardej 64

 • Biblioteka mieści się w budynku mieszkalnym na I piętrze
 • Do wejścia prowadzą schody – 4 stopnie, wewnątrz klatka schodowa na piętro
 • Brak windy i udogodnień
 • Parking ogólnodostępny z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym – utrudniony z uwagi na wąskie korytarze i małe pomieszczenia

Filia przy ul. Młynarskiej 35a

 • Wejście do Biblioteki jest odrębne, znajduje się w ciągu komunikacyjnym dla pieszych w ul. Szlenkierów, w tzw. bramie budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 35A
 • Brak schodów i korytarzy, które prowadzą do wejścia
 • Podejście do drzwi jest wybudowane w formie lekkiego nachyłu z kostki brukowej, na szerokość drzwi
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym

Filie przy ul. Żytniej 64

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego
 • Wejście przeznaczone tylko dla użytkowników, bezpośrednio z ulicy
 • Korytarz, schody i winda są przeznaczone tylko dla użytkowników i dostępne są tylko w czasie godzin otwarcia Biblioteki
 • Dostęp do windy i platformy do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami
 • Przed budynkiem dostęp do parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym

Filia przy ul. E. Ciołka 20

 • Budynek znajduje się na parterze
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika ale nie są na tym samym poziomie, wejście znajduje się stopień wyżej
 • Brak schodów i windy
 • Dostęp do mobilnej pochylni, udostępnianej na życzenie osób wchodzących/wychodzących
 • W pomieszczeniu przy samym wejściu znajduje się krótki wiatrołap obustronnie zamykany drzwiami
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym

Filia przy ul. Wolskiej 75

 • Wejście do budynku znajduje się na parterze, wejście z poziomu chodnika
 • W pomieszczeniu przy samym wejściu znajduje się krótki wiatrołap obustronnie zamykany drzwiami
 • Brak schodów i windy
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym

Filia przy ul. Redutowej 48

 • Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika przez korytarz (wiatrołap) do holu biblioteki, z którego są wejścia do pomieszczeń bibliotecznych
 • Korytarz, hol szeroki, bez schodów i wind (budynek parterowy), szerokie drzwi
 • Łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym

Filia przy ul. Staszica 5a

 • Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego
 • Drzwi do biblioteki są na klatce schodowej na wysokim parterze
 • Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu
 • Schody do budynku, następnie schody na klatce schodowej
 • Brak windy i pochylni
 • Brak dostępu do parkingu dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym

Filia przy ul. Chłodnej 11

 • Wejście do lokalu łatwo dostępne, na parterze, bez schodów, wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich
 • Brak schodów, windy i pochylni
 • Korytarz szeroki umożliwiający dostęp do stanowisk obsługi czytelnika
 • Na pobliskim parkingu dostępne wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym

Filia przy ul. M. Bielskiego 3

 • Wejście do lokalu łatwo dostępne, na parterze
 • Brak schodów i windy
 • Brak parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
Skip to content