2 lipca 2020

Zarządzenie Nr 38/2021 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2021 r. SK.021.27.2020

SK.021.41.2021

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. 2019,
poz. 1479), w związku z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020, poz. 194) oraz § 9.1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXII/714/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w zmian nazw i nadania statutów bibliotekom m.st. Warszawy (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189, poz.4965), a także w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) w zakresie informowania osób
o przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy
, zwany dalej „Regulaminem”, na który składają się:

 1. Regulamin, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Cennik wydruków z baz danych i usług reprograficznych (ksero), stanowiący załącznik nr 1
  do Regulaminu.
 3. Zasady korzystania z Internetu, komputerów, pakietu programów komputerowych oraz innych usług bibliotecznych, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Regulamin wypożyczania filmów, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków) wraz z załącznikiem A, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wypożyczania gier planszowych, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 7. Zasady regulowania opłat za usługi, stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu.
 8. Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznych, stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu
 9. „Formularz zapisu biblioteki”, który oferuje Bibliotekom możliwość bezpłatnego wypożyczenia książek ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia.
 10. Wzór monitu stanowiący Załącznik nr 9 do Regulaminu.
 11. Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty stanowiący Załącznik nr 10 do Regulaminu.
 12. Wzór wniosku (do kierownika) stanowiący Załącznik nr 11 do Regulaminu.
 13. Wzór wniosku (do dyrektora) stanowiący Załącznik nr 12 do Regulaminu.

§ 2

 1. Zobowiązuję wszystkich Pracowników Biblioteki do zapoznania się z treścią i stosowania zapisów ww. Regulaminu.
 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Instruktorowi.

§ 3

Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Użytkowników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, poprzez jego udostępnienie w placówkach bibliotecznych i podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biblioteki www.bpwola.waw.pl

§ 4

Tracą moc:

 1. Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z załącznikami.
 2. Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie Wprowadzenia aneksu do „Regulaminu korzystania
  z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy”, wprowadzonego Zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

§ 5

 1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze właściwej do jego wprowadzenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania tj. 15 grudnia 2021 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2022 r.
Skip to content