KLAUZULA INFORMACYJNA – NEWSLETTER

Klauzula informacyjna (RODO) – Newsletter

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Adres: Aleja Solidarności 90, 01-003 Warszawa.
 2. Administrator powołał w trybie art. 37 RODO inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@bpwola.waw.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane w związku z usługą newsletter na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane zewnętrznym odbiorcom.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez 10 lat lub do wcześniejszego wycofania zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO w przypadku, gdy dane są niekompletne lub nieprawdziwe;
  3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania na warunkach  określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora posiadają Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych, nie będzie Pani/Pan otrzymywać newslettera sms.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Skip to content