20 lipca 2023

Zarządzenie nr 27/2023 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 17 lipca 2023 r.

SK.021.27.2023

w sprawie: wprowadzenia załącznika nr 13 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy tj. Zasad usuwania konta Użytkownika z systemu bibliotecznego.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. 2022, poz. 2393 z poźń. zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020, poz. 194 z późń. zm.) oraz w związku art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Załącznik nr 13 do Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy tj. Zasady usuwania konta Użytkowania z systemu bibliotecznego, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

  1. Zobowiązuję wszystkich Pracowników Biblioteki do zapoznania się z treścią i stosowania zapisów ww. Regulaminu.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Instruktorowi.

§ 3

Zmiana Regulaminu podaje się do wiadomości Użytkowników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, poprzez jego udostępnienie w placówkach bibliotecznych i podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biblioteki www.bpwola.waw.pl

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania tj. 17 lipca 2022 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2023 r.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2023
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
z dnia 17 lipca 2023 r.

Zasady usuwania konta Użytkownika z systemu bibliotecznego

  1. Biblioteka może usunąć konto w systemie bibliotecznym:

a) na pisemny wniosek Użytkownika, którego wzór stanowi załącznik A do niniejszych Zasad oraz po okazaniu dokumentu tożsamości.

b)  po upływie 5 lat od chwili zaprzestania korzystania z usług Biblioteki przez Użytkownika.

c) osoby zmarłej po okazaniu do wglądu jego aktu zgonu.

2. Wniosek o usunięcie konta z systemu bibliotecznego realizowany jest tylko wtedy, gdy Użytkownik nie ma na swoim koncie żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki tj. zwrócił wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne oraz ma uregulowane wszystkie należności.
3. Nie jest możliwe usunięcie konta rodzica/przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej, która korzysta z usług Biblioteki.
4. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami i podpisać w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem
5. Wniosek o usunięcie konta Użytkownika można złożyć w dowolnej wolskiej filii.
6. Wniosek o usunięcie konta Użytkownika z systemu bibliotecznego nie jest wnioskiem o usunięcie danych osobowych w rozumieniu art. 17 RODO. Ewentualne skorzystanie z praw przysługujących na mocy art. 15-22 RODO wymaga złożenia odrębnego oświadczenia przez Użytkownika.
7. Usunięcie konta Użytkownika z systemu bibliotecznego następuje w ciągu miesiąca od daty zarejestrowania wpływu wniosku do Biblioteki.
8. Biblioteka nie ma obowiązku udzielenia pisemnej odpowiedzi na wniosek o usunięcie konta bibliotecznego.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania informacji/potwierdzenia o usunięciu konta, na jego żądanie.
10. Dane przetwarzane w związku z zapisem do Biblioteki (karta zapisu) lub w związku z postępowaniem windykacyjnym muszą być archiwizowane przez okres 5 lat od przekazania ich do składnicy akt. Wynika to z kategorii archiwalnej B-5 dla tego rodzaju dokumentów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z Zarządzeniem Nr 1452/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 14 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy.


Załącznik A do Załącznika 1 do Zarządzenia nr 27/2023
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
z dnia 17 lipca 2023 r.


Wniosek o usunięcie konta Użytkownika z systemu bibliotecznego


Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………

Kod pocztowy……………….Miejscowość:…………………………………………………

Nr karty bibliotecznej…………………………………………………………………………


Ja niżej podpisany/a oświadczam, że z dniem ………………….. rezygnuję z korzystania z usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Proszę o usunięcie mojego konta z systemu bibliotecznego.

…………………………………                                                                                …………………………………..

Miejscowość i data                                                                         Czytelny podpisInformacja dla Użytkownika:

Niniejszy wniosek nie stanowi wniosku o usunięcie danych osobowych, w rozumieniu art. 17 RODO. Ewentualne skorzystanie z praw przysługujących na mocy art. 15-22 RODO wymaga złożenia odrębnego oświadczenia przez Użytkownika.


Adnotacja pracownika Biblioteki:

  • Konto usunięto w dniu ……………………………….
  • Konto nie zostało usunięte z powodu:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….            
data, pieczątka i czytelny podpis pracownika Biblioteki

Skip to content