Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (dla osób niebędących pracownikami Biblioteki)

Zgodnie z art. 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, zarejestrowanych poprzez system monitoringu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z siedzibą pod adresem: ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, tel. 22 838 37 91.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym podanym w punkcie 1, lub za pomocą adresu e-mail: iod@bpwola.waw.pl
 3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek oraz pomieszczenia Biblioteki.
 4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się budynek (korytarze, punkt recepcyjny, pomieszczenia techniczne, sale dla czytelników, sale komputerowe).
 5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 6. Zapis   z   systemu   monitoringu   wizyjnego   może   być   udostępniony   wyłącznie  uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą dyrektora Biblioteki. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania   może   zwrócić   się   do   dyrektora   Biblioteki   z   pisemnym   wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 7. W związku z powyższym, dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia ochrony osób
  i mienia Biblioteki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 222 Kodeksu pracy.
  W zakresie danych osobowych osób niebędących pracownikami Biblioteki, których wizerunki zostaną utrwalone w systemie monitoringu, co może prowadzić w sposób pośredni do ich identyfikacji i przetwarzania danych osobowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO, tj. przetwarzanie w związku z realizacją uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ochrony osób, mienia i informacji.
 8. Dane osobowe zgromadzone w związku z monitoringiem mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 10. Wobec osób, których wizerunek zostanie zarejestrowany poprzez monitoring nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane poprzez monitoring przysługują następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Kopia danych – osoba, której dane dotyczą będzie mogła uzyskać kopię danych, zgodnie z obowiązującą u administratora procedurą, tj. na umotywowany wniosek osoby, której dane dotyczą.
  2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Samo nagranie nie umożliwia sprostowania, ale możliwe będzie skorzystanie z prawa do sprostowania, w przypadku niewłaściwego rozpoznania osoby na nagraniu.
  3. Prawo do usunięci danych (art. 17 RODO). Administrator przechowuje nagrania przez ograniczony czas. Jeżeli monitoring zarejestruje zdarzenie, które może wiązać się z dochodzeniem roszczeń lub być niezbędne do osiągnięcia celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w zakładzie pracy, administrator odmówi usunięcia danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw na przetwarzanie jej danych, ze względu na jej szczególną sytuację, możliwe będzie usunięcie nagrania za wskazany okres.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Może mieć zastosowanie w odniesieniu do nagrań z monitoringu, w przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. W takim wypadku nagranie zostanie zabezpieczone do czasu zrealizowania prawa osoby, której dane dotyczą.
  5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Dane z monitoringu nie podlegają pod prawo do przenoszenia danych, ponieważ nie są spełnione przesłanki z art. 20 ust. 1 RODO.
  6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. W takim wypadku administrator zastosuje wobec nagrania ograniczenie przetwarzania. W przypadku zrealizowania prawa do sprzeciwu, nagranie zostanie usunięte
  7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Skip to content