Raport o stanie zapewnienia dostępności

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON

00028437400000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sekretariat@bpwola.waw.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

katarzyna.zozulinska@bpwola.waw.pl

Telefon kontaktowy

512979277

Data

2021-03-25

Miejscowość

Warszawa

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat

Powiat m. st. Warszawa

Gmina

Wola

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

12

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynki biblioteki nie są w pełni dostępne architektonicznie. Większość placówek posiada korytarze węższe niż 140 cm, we wszystkich placówkach szerokość miedzy regałami bibliotecznymi wynosi mniej niż 140 cm. Pomieszczenia biurowe wraz z toaletami nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Część pracowników została przeszkolona z zasad ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami. W jednym z budynków wstęp z psem asystującym jest możliwy ale utrudniony ze względu na małe pomieszczenia i ciasne korytarze. Dwa budynki mają zainstalowane urządzenia ułatwiające dostęp, które nie spełniają w 100% zasad dostępności (winda oraz podnośnik dźwigowy – obydwa urządzenia nie posiadają komunikatów głosowych, w podnośniku dźwigowym brak oznaczeń przycisków alfabetem Braill`a).

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url https://www.bpwola.waw.pl/

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej https://www.wolskieregionalia.waw.pl/

Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności dla strony https://www.wolskieregionalia.waw.pl/ została opublikowana 2021-02-12.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle

indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby: 33

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

Dostęp alternatywny wynikał z braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Polegał na pomocy przy wejściu do budynku – otwarcie, przytrzymanie i zamkniecie drzwi, pomocy przy wejściu na piętro, odczytaniu na głos dokumentów, regulaminów i recenzji audiobooków a także wsparciu przy wypełnieniu karty zapisu.

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu: 7

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

Dostęp alternatywny wynikał z braku dostępności architektonicznej. Polegał na zniesieniu materiałów bibliotecznych osobie z niepełnosprawnością podczas awarii windy oraz wypożyczeniu materiałów bibliotecznych w ramach usługi „Książka na telefon”.

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE


Skip to content