1 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 15 marca 2019 r. SK.021.4.2019

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. 2018, poz. 574), w związku z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018, poz. 1983, z późn. zm.) oraz § 9.1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, stanowiący załącznik do Uchwały nr LXXXIV/2174/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) wprowadza istotne zmiany w zakresie problematyki informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących, zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zwany dalej „Regulaminem”, na który składają się:

  1. Regulamin, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  2. Cennik wydruków z baz danych i usług reprograficznych (ksero), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Zasady korzystania z Internetu, komputerów, pakietu programów komputerowych oraz innych usług bibliotecznych, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  4. Regulamin wypożyczania filmów, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  5. Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków) wraz z załącznikiem A, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
  6. Regulamin wypożyczania gier planszowych, stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§2

  1. Zobowiązuję Kierowników oddziałów, filii i punktu bibliotecznego do zapoznania się oraz podległych im pracowników z treścią i stosowania zapisów ww. Regulaminu.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Instruktorowi.

§3

Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Użytkowników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, poprzez jego udostępnienie w placówkach bibliotecznych i podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biblioteki www.bpwola.waw.pl

§4

Traci moc:

Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z załącznikami.

 §5

  1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze właściwej do jego wprowadzenia.
  2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty podpisania, tj. od 1 kwietnia 2019 roku.