21 listopada 2017

Zarządzenie Nr 25/2017 dot. wypożyczania czytników i e-booków

SK-021-26/17

ZARZĄDZENIE Nr 25/2017

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

z dnia 17 listopada 2017 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Załącznika nr 2 dotyczącego . zasad wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków) w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2016 r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) oraz § 9.1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, stanowiący załącznik do Uchwały nr LXXXIV/2174/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2016 r., określającego zasady wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków) w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

§2

Zobowiązuje się kierowników placówek bibliotecznych oraz podległych im pracowników
do zapoznania się z treścią i stosowania zapisów Regulaminu.

§3

Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Użytkowników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, poprzez jego udostępnienie w placówkach bibliotecznych – do czego zobowiązuję Kierowników placówek.

i

podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biblioteki www.bpwola.waw.pl oraz w BIP Biblioteki – do czego zobowiązuję Dział Promocji i Animacji Kulturalnej.

§4

 1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze właściwej do jego wprowadzenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty podpisania, tj. od 1 grudnia 2017 r.

 

 Załącznik nr 2 do Regulaminu

korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

z dnia 17 marca 2016 r.

wprowadzony Zarządzeniem nr 25/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

 

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)
w Wypożyczalni Dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy.

 

 1. Czytniki książek elektronicznych (e-booków) mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają ważną kartę biblioteczną i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Jedna osoba może wypożyczyć 1 czytnik.
 3. Czytnik udostępniany jest nieodpłatnie.
 4. Czytnik można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 5. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Termin zwrotu czytnika podlega jednorazowej prolongacie w maksymalnym terminie do 14 dni.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu czytnika w określonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu zwrotu Biblioteka rozpoczyna procedurę odzyskania wypożyczonego sprzętu.
 8. Użytkownik ma możliwość wyboru 5 książek w wersji elektronicznej z zasobów Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 znajdujących się w bazie e-booków w systemie SOWA. Wskazane (zarezerwowane) przez Użytkownika pozycje będą wgrane na czytnik przez Bibliotekarza.
 9. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do:

  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków
   w całości lub we fragmentach,
  • modyfikowania treści e-booków,
  • komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści
   i wprowadzania ich do sieci internetowych,
  • udostępniania czytnika e-booków innym osobom.
 10. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystywania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem użytkownika.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 12. Każdy czytnik wyposażony jest w: etui oraz przewód USB. W chwili wypożyczenia czytnika użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania i kompletności wyposażenia.
 13. Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu
  lub jego nieprawidłowym działaniu.
 14. W chwili zwrotu czytnik powinien być w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Użytkownikowi, a także z kompletem książek elektronicznych wgranych na czytnik.
 15. Przy zwrocie czytnika bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić stan fizyczny urządzenia, jak również kompletność wypożyczonego zestawu.
 16. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia roboczego na sprawdzenie czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki. W przypadku zwrotu w piątek lub sobotę, sprawdzenie odbywa się w poniedziałek.
 17. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu – do zapłaty odszkodowania
  w wysokości określonej w pkt. 18 niniejszego Regulaminu.
 18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik. W przypadku zagubienia
  lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia, użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości odpowiadającej równowartość aktualnej ceny rynkowej niezwróconego czytnika bądź elementu jego wyposażenia.
 19. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł. – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonego czytnika.
 20. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o konieczności zwrotu czytnika e-booków) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów wysyłki.
 21. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: 18, 19 i 20 powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia opłat lub odszkodowania Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.
 22. Za wniesione opłaty Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 23. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
  st. Warszawy oraz odpowiednie przepisy prawa.

 

Załącznik 1 do Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)
w Wypożyczalni Dla Dorosłych i Młodzieży nr 73

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisana/y:

(imię i nazwisko )…………………………………………………………………….………………………………………..

zamieszkała/y…………………………………………………………………………………..………………………………

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Nr  PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………..…..

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………..……………………………………………………..

oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH (e-booków). Oświadczam, że w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia czytnika lub akcesoriów przynależnych do czytnika oraz w przypadku konieczności ich naprawy poniosę odpowiedzialność finansową czytnika w kwocie określonej w Regulaminie.

 

……………………………………………..

(data i podpis Wypożyczającego)

 

 

Oświadczam, że dnia …………………………………. wypożyczyłam/em z Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 przy ul. Żytniej 64 sprawnie funkcjonujący czytnik e-booków [Kindle] o numerze ewidencyjnym ……………………………………, etui oraz przewód USB.

 

……………………………………………..

(data i podpis Wypożyczającego)

 

 

Potwierdzam zwrot czytnika o nr seryjnym ………………………… wraz z akcesoriami w stanie nieuszkodzonym / uszkodzonym

 

……………………………………………………..                                                                                          ………………………………………………….

Data i podpis Bibliotekarza                                                                                                       Data i podpisz Użytkownika