19 września 2017

Zarządzenie Nr 2/2017

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

z dnia 6 lutego 2017 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2016 r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) oraz § 9.1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, stanowiący załącznik do Uchwały nr LXXXIV/2174/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zarządza się co następuje:

§ 1

W rozdziale VIII Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia,  w § 28 zmienia się treść dotycząca Kosztu wysłania monitu, która otrzymuje brzmienie:

„Koszt wysłania monitu:

  • 2,80 zł listem zwykłym,
  • 5,40 zł listem poleconym.”

§ 2

Zobowiązuje się kierowników oddziałów i filii bibliotecznych do zapoznania się oraz podległych im pracowników z treścią i stosowania zapisów Regulaminu.

§ 3

Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Użytkowników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, poprzez jego udostępnienie w placówkach bibliotecznych i podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biblioteki www.bpwola.waw.pl

§ 4

  1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze właściwej do jego wprowadzenia.
  2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty podpisania, tj. od 21 lutego 2017 r.