19 września 2017

Regulamin wypożyczania gier planszowych

ZARZĄDZENIE Nr 21/2017

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

z dnia 18 września 2017 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Załącznika nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2016 r. Zasady wypożyczania gier planszowych w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) oraz § 9.1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, stanowiący załącznik do Uchwały nr LXXXIV/2174/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2016 r., określającego zasady wypożyczania gier planszowych w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników oddziałów i filii bibliotecznych oraz podległych im pracowników
do zapoznania się z treścią i stosowania zapisów Regulaminu.

§ 3

Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Użytkowników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, poprzez jego udostępnienie w placówkach bibliotecznych i podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biblioteki www.bpwola.waw.pl

§ 4

  1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze właściwej do jego wprowadzenia.
  2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty podpisania, tj. od 1 października 2017 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

z dnia 17 marca 2016 r.

wprowadzony Zarządzeniem nr 21/2017 z dnia 18 września 2017 r.

 

 

Regulamin wypożyczania gier planszowych

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane
do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.

2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

  1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.

2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu
się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, posiadający ważną kartę biblioteczną, którą winni okazywać każdorazowo.

3 Gry można wypożyczać na okres dwóch tygodni.

4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry.

5. Gry można prolongować jednorazowo maksymalnie do 14 dni.

6. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.

7. Wypożyczane przez Czytelnika Gry są rejestrowane w bazie komputerowej Biblioteki u dyżurującego bibliotekarza i przypisane do konkretnego Czytelnika.

8. Każdorazowo przy wypożyczeniu i zwrocie Gry Czytelnik zobowiązany jest do podpisania Karty Gry, poświadczając tym samym wypożyczenie i zwrot kompletnej Gry.

9. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

10. Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

 

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.

2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.

3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie Gry na ladzie lub
w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.

4. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę w wysokości 0,50 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia według Regulaminu.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia
są własnością Biblioteki.

2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia powinny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.

4. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest,
po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:

a) odkupienia identycznej pozycji,

b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z kierownikiem filii,

c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.

Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki. Wszystkie wymienione powyżej sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.

7. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

8. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

9. Jeżeli na żądanie Biblioteki wypożyczone mienie nie zostanie zwrócone lub gdy nie nastąpi zapłata należnych Bibliotece wierzytelności, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2017 r.