1 lipca 2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2021 r

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu windykacji wierzytelności należących do Biblioteki Publicznej 
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Na podstawie Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305) oraz Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin windykacji wierzytelności dla dłużników w Bibliotece Publicznej  w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania tj. 17 czerwca 2021 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2021 r.

Skip to content