Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znaduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą przy al. Solidarności90, 01-003 Warszawa (dalej w treści "ADO").
ADO umożiwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: administracja@bpwola.waw.pl lub drogą pocztowa na adres: al. Solidarności90, 01-003 Warszawa.
ADO powołał również Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@bpwola.waw.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji do systemu bibliotecznego. Pozostałym celem jest uzasadniony interes ADO związany z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultrury. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Podanie danych jest dobrowolne jednakże odmowa ich podania uniemożliwi realizację powyższych celów.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat.
Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Pani/Pana dane osobwoe będą ujawniane: a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO, b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: - dostawcom usłuch technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych); - dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki zawarte w Regulaminie są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane są prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.