1 lipca 2021

Regulamin windykacji wierzytelności należących do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2021 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 17.06.2021 r.

Regulamin windykacji wierzytelności należących do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (zwany dalej Regulaminem), określa sposób i zasady postępowania prowadzonego w celu wyegzekwowania zaległych wierzytelności należących  do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (zwanej dalej Biblioteką).

I. Postępowanie ogólne.

 1. Regulamin windykacji ma zastosowanie do wierzytelności powstałych z tytułu:
  a. opłat za zagubione materiały biblioteczne,
  b. nieuregulowania opłat za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  c. kosztów korespondencji według aktualnego cennika Poczty Polskiej,
  d. odsetek ustawowych za opóźnienie, kosztów procesu, opłaty skarbowej i kosztów egzekucji.
 2. Windykacja prowadzona jest w stosunku do osób pełnoletnich.
 3. W stosunku do osób niepełnoletnich odpowiedzialność za zaległe zobowiązania ponoszą ich opiekunowie prawni.

II. Procedura windykacyjna.

 1. Wezwanie dłużnika w formie przesyłki zwykłej do dobrowolnego zwrotu materiałów bibliotecznych lub uiszczenia równowartości ich opłaty w kwocie zgodnej z postanowieniami Regulaminu korzystania z materiałów i usług w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 2. Po bezskutecznym upływie 30 dni od wezwania skierowanie do dłużnika ostatecznego przedsądowego wezwania listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Skierowanie sprawy wg wyboru Biblioteki do postępowania sądowego lub upoważnienie firmy windykacyjnej do wyegzekwowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 4. Wszelkie koszty związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania windykacyjnego, postępowania sądowego i egzekucyjnego obciążają dłużnika w pełnej wysokości.
 5. Dłużnik w postępowaniu windykacyjnym zgłasza się do oddziału lub filii bibliotecznej, w której miało miejsce wypożyczenie, aby zwrócić wypożyczone zbiory biblioteczne i uregulować należność.
 6. Dłużnik dokonuje spłaty:
  a. w placówce należącej do Biblioteki w której miało miejsce wypożyczenie w godzinach jej otwarcia dla czytelników,
  b. na rachunek bankowy Biblioteki podany na wezwaniu do zapłaty.

III. Zasady udzielania ulg w spłacie należności.

 1. Na wniosek dłużnika należność o wartości od kwoty 50 złotych do kwoty 200 złotych może zostać umorzona o połowę wartości należności, a w uzasadnionych wypadkach losowych w całości.
 2. Decyzję o umorzeniu należności, o których mowa w pkt 1 podejmuje kierownik oddziału lub filii w której dłużnik korzystał z usług bibliotecznych pod warunkiem, że jest to zadłużenie dotyczące danej placówki i użytkownik nie ma zobowiązań wobec pozostałych oddziałów lub filii bibliotecznych.
 3.  Na wniosek dłużnika należność o wartości należności od kwoty 200 złotych do kwoty 10 000 złotych, potwierdzonej dokumentami może zostać umorzona w całości lub części gdy ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika lub zachodzi uzasadnione przepuszczenie, że koszty windykacji związane z dochodzeniem
  i egzekucją byłyby równe albo wyższe od kwoty należności lub należność okazałaby się nieściągalna.
 4. Umorzeniu w całości może podlegać należność o wartości od kwoty 200 złotych
   do kwoty 10 000 złotych jeżeli:
  a. dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiając majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
  b. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu windykacyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Decyzję o umorzeniu należności w przypadkach o których mowa w pkt III.3. Regulaminu, potwierdzonych dokumentacją przekazaną przez kierownika oddziału lub filii w której dłużnik złożył wniosek o rozłożenie na raty lub umorzenie zobowiązań wobec Biblioteki, podejmuje Dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii radcy prawnego.

IV. Sposób i tryb postępowania w dochodzeniu należności.

Obowiązki kierowników oddziałów i filii bibliotecznych:

 1. Prowadzenie ewidencji użytkowników w formie pisemnej i elektronicznej, którzy nie zwrócili materiałów bibliotecznych w terminach wynikających
  z Regulaminu korzystania z materiałów i usług w Bibliotece Publicznej
  w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 2. Wezwanie dłużnika do dobrowolnego zwrotu materiałów bibliotecznych oraz do uiszczenia opłaty wynikającej z Regulaminu korzystania z materiałów
   i usług w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt II.2. Regulaminu, przekazanie
  do Działu Finansowego Biblioteki trzech egzemplarzy kopii potwierdzonych
  za zgodność z oryginałem dokumentacji dotyczącej dłużnika, a w szczególności:
  a. wezwania do dobrowolnego zwrotu materiałów bibliotecznych oraz wniesienia opłaty wynikającej z Regulaminu korzystania z materiałów i usług w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
  b. karty zapisu dłużnika,
  c. numeru karty czytelnika dłużnika,
  d. wykazu niezwróconych materiałów bibliotecznych z podaniem ich wartości obliczonych na podstawie Regulaminu korzystania z materiałów i usług w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
  e. kwoty opłat za niezwrócone materiały biblioteczne na dzień sporządzenia wniosku windykacyjnego,
  f. terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.

Obowiązki pracowników Działu Finansowego:

 1. W związku z postanowieniami pkt II.1. i 2., przygotowanie do dłużnika ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty i przekazania mu informacji o zadłużeniu. Wezwanie zostanie sporządzone na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt IV.3. udostępnionej przez kierownika oddziału lub filii bibliotecznej.
 2. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu ostatecznym przedsądowym  Dział Finansowy przygotuje do decyzji Dyrektora Biblioteki projekt wniosku wraz z dokumentacją do przeprowadzenia windykacji.

V. Ochrona Danych

 1. Administratorem danych Czytelnika jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, 01-003 Warszawa, al. Solidarności 90,
 2. Informacja dotyczących przetwarzania danych osobowych Czytelników przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dostępna jest na stronie internetowej https://www.bpwola.waw.pl/ochrona-danych-osobowych/.

VI. Przepisy Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa .
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem  17 czerwca 2021 r. z mocą obowiązywania od 1 lipca 2021 r. i ma zastosowanie do wniosków o umorzenie/odroczenie lub rozłożenie na raty materiałów bibliotecznych złożonych po jego wejściu w życie.
 3. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Biblioteki: www.bpwola.waw.pl
Skip to content