29 kwietnia 2024

Regulamin użytkowania gogli VR – Odolanka

§ 1. Zasady ogólne FK 60/ 2024

 1. Regulamin określa zasady i warunki użytkowania gogli VR w Wypożyczalni dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 – „Odolanka”, mieszczącej się przy ul. J.K. Ordona 12F w Warszawie zwanej dalej Biblioteką.
 2. Z gogli VR mogą korzystać na miejscu, w Bibliotece osoby w wieku od 13 roku życia zapisane do Biblioteki, zwane dalej Użytkownikami.
 3. Bibliotekarze nie prowadzą indywidualnej opieki nad Użytkownikiem, a jedynie służą pomocą przy obsłudze urządzenia.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia.
 5. Przed przystąpieniem do używania gogli VR każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i podpisać Oświadczenie użytkownika gogli VR. (Załącznik nr 1). W przypadku Użytkownika nieletniego Oświadczenie podpisuje Rodzic lub Opiekun prawny.
 6. Samodzielne korzystanie ze gogli VR przez osoby nieletnie, jest możliwe jedynie
  za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna prawnego. (Załącznik nr 1).
 7. Bibliotekarz może odmówić użytkowania gogli VR, gdy oceni, że może być zagrożone zdrowie i bezpieczeństwo czytelnika lub innych osób korzystających z Biblioteki.
 8. Użytkownik może korzystać z gogli VR podczas jednej sesji, jednak nie dłużej niż 60 min. w danym dniu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin, w których udostępniane są gogle VR podawane są do wiadomości w kalendarzu wydarzeń na stronie internetowej biblioteki www.bpwola.waw.pl/ 
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia i uszczerbek na zdrowiu oraz szkody materialne wynikłe z niestosowania się do informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz poleceń pracowników Biblioteki. Pełną odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy, a w wypadku osób nieletnich Rodzic lub Opiekun prawny.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. Udostępnienie gogli VR jest nieodpłatne.
 13. Podpisane Oświadczenie będzie honorowane do momentu, gdy Użytkownik/Użytkowniczka albo Rodzic lub Opiekun prawny Użytkownika/Użytkowniczki nie zdecyduje o jego wycofaniu.

§ 2. Zasady użytkowania gogli VR

 1. Obsługę gogli VR należy rozpocząć od upewnienia się, czy okulary są właściwie dopasowane, wygodne, obraz jest pojedynczy i czysty.
 2. Podczas użytkowania gogli VR wskazane są regularne przerwy (minimum co każde 30 minut, nawet jeśli nie odczuwa się takiej potrzeby) w korzystaniu z gogli VR.
 3. W przypadku wady wzroku zaleca się korzystanie z gogli VR w szkłach kontaktowych.

§ 3. Ostrzeżenie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania

 1. Zabrania się użytkowania gogli VR osobom, u których wcześniej występowały drgawki, inne stany epileptyczne lub mają wszczepiony rozrusznik serca.
 2. Nie zaleca się użytkowania gogli VR osobom w ciąży, starszym, posiadającym zaburzenia wzrokowe, psychiatryczne lub mającym problemy z sercem, a także w przypadku odczuwania zmęczenia, odczucia niestrawności, osłabienia, cierpienia na gorączkę, grypę, bóle głowy, migreny, bóle uszu. Korzystanie w złym stanie może nasilić te efekty.
 3. Należy bezzwłocznie zaprzestać użytkowania gogli VR w przypadku doświadczenia któregokolwiek z następujących objawów: napady drgawkowe, utrata świadomości, zmęczenie lub drganie oczu albo mięśni, ruchy mimowolne, zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie, inne zaburzenia widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji oko-ręka, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, zawroty głowy, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do choroby lokomocyjnej.

Informacja administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO − informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą przy al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, reprezentowana przez dyrektora

b) Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pisząc na adrese-mail:iod@bpwola.waw.pl

c) Podane dobrowolnie dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). W zakresie danych osobowych rodziców / przedstawicieli ustawowych dzieci podstawą przetwarzania ich danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w związku z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

d) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu wypożyczenia gogli VR.

e) Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej do czasu realizacji usługi oraz przez okres określony przepisami prawa o archiwizacji.

f) Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane odbiorcom, z którymi Administratora podpisał umowy przetwarzania danych w jego imieniu.

g) Dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej.

h) Przysługuje Użytkownikowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

i) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości skorzystania z oferowanej usługi.

j) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ………. nr …… w Warszawie, udzieloną w dniu ……… w celu … Podpis osoby, której dane dotyczą.

k) Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

l) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Skip to content