2. edycja konkursu TwórcyTwórców

Wiele lat temu powstał legendarny Klub Tfurcuw, który skupiał autorów piszących różne odmiany fantastyki. Młodzi pisarze przynosili na warsztaty własne opowiadania, po czym wysłuchiwali opinii kolegów oraz czytelników.

My, na wzór tego klubu w naszej Bibliotece powołaliśmy grupę literacką „TwórcyTwórców”. Zorganizowaliśmy konkurs na opowiadanie i wybraliśmy piętnaście najlepszych. Spotykaliśmy się kilka razy w miesiącu online (bo pandemia) i pracowaliśmy wspólnie nad konkursowymi tekstami. Autor czytał swoje opowiadanie, a grupa analizowała je, interpretowała i opiniowała. Wspólna praca była  też pretekstem do dzielenia się wiedzą oraz zdobycia lub poszerzenia umiejętności pisania kreatywnego. Uczestnicy wzięli udział w  konsultacjach, warsztatach i prelekcjach z osobami zawodowo zajmującymi się literaturą fantastyczną: pisarzami, redaktorami i literaturoznawcami. Zaprosiliśmy do współpracy pisarzy Tomasza Kołodziejczaka, Agnieszkę Hałas, Martę Kładź-Kocot, Grzegorza Gajka, Gaję Kołodziej oraz redaktora naczelnego „Nowej Fantastyki” Jerzego Rzymowskiego.

W 2. edycji formułę spotkań również dopasujemy do potrzeb i oczekiwań nowo powstałej grupy, dla której uczestnicy poprzedniej edycji będą tutorami. Niezmiennie opiekę merytoryczną zapewni Artur Olchowy, pisarz, organizator konwentów, człowiek Fandomu.

Zapewniamy, 2. edycja będzie tak samo ciekawa. Kiedy, o której godzinie, jak często? Na te i inne pytania odpowiemy sobie wspólnie z autorami, którzy wejdą do grupy po ogłoszeniu wyników konkursu.

Przesyłajcie opowiadania (fantasy, stempunk, groza, space opera, lub może w innej konwencji)  zawierające do 16 000 znaków ze spacjami oraz wybrane słowa na adres mailowy w14@bpwola.waw.pl do 30 stycznia 2022 r. 

Ważne!

Dla osób, które zamierzają wysłać opowiadanie na konkurs zostaną zorganizowane warsztaty online z Radosławem Lewandowskim 13 stycznia 2022 r. o godz. 17.30.  Przewidzianych jest 20 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń na adres mailowy w14@bpwola.waw.pl (w tytule: twórcy-warsztat). Udział w warsztatach zobowiązuje do przesłania opowiadania na konkurs.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin konkursu opowiadań do projektu „TwórcyTwórców” edycja 2.

 1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zwana dalej Organizatorem, wprowadza postanowienia regulaminowe do konkursu na opowiadanie do projektu  „TwórcyTwórców” edycja 2. Koordynatorem projektu jest Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 – „Fantasmagoria”, ul. Młynarska 35A 01-175 Warszawa, zwana dalej Wypożyczalnią nr 14.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych opowiadań i zorganizowanie autorom warunków do wzajemnej pracy warsztatowej oraz opieka merytoryczna ze strony zaproszonych ekspertów.
 3. Warsztaty oraz spotkania związane z projektem „TwórcyTwórców” edycja 2. będą się odbywały w formie online za pomocą programu do wideokonferencji lub stacjonarnie w Warszawie w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 – „Fantasmagoria”.  Organizator może dokonać zmiany formy realizacji przedsięwzięcia bez podawania przyczyn.
 4. W konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 16 rok życia.
 5. Udział jest bezpłatny.
 6. Opowiadanie powinno być napisane w konwencji literatury fantastycznej i zawierać do 16 000 znaków ze spacjami.
 7. Opowiadanie powinno zawierać jedno lub więcej kluczowych słów : wiatrak, cmentarz wojenny, fortyfikacje, szlak wodny, głaz narzutowy, kraina jezior, puszcza, torfowisko, bagno, tatarak, kurhany, kautki, kłobuk, topnik, kanał.  Autor jest zobowiązany do zaznaczania w opowiadaniu fragmentów tekstu odnoszących się do kluczowego słowa lub wielu.
 8. Opowiadanie należy przesłać na adres mailowy w14@bpwola.waw.pl do dnia 30 stycznia 2022 r., wpisując w temacie : projekt „TwórcyTwórców” edycja2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę odpowiadającą podanej tematyce.
 9. Do projektu zakwalifikowanych zostanie co najmniej 15 opowiadań, ale nie więcej niż 20. Autorzy wybranych przez jury opowiadań zostaną zaproszeni do współpracy przez Wypożyczalnię nr 14.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 marca 2022 r. na portalu FB Wypożyczalni nr 14.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dla nadsyłania prac oraz daty podania wyników naboru.
 12. Osoby, których opowiadania zostaną wybrane otrzymają powiadomienie
  o zakwalifikowaniu się do projektu na adres mailowy, z którego Wypożyczalnia nr 14 otrzymała zgłoszenie lub na adres wskazany przez autora w treści wiadomości.
 13. Opowiadania muszą stanowić wynik oryginalnej twórczości danego Uczestnika, nie mogą naruszać praw autorskich innych osób, nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów osób trzecich.
 14. Opowiadania nie mogą zawierać treści, które naruszają obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz nie mogą zawierać treści wulgarnych, pochwalających przemoc lub dyskryminację w jakiejkolwiek formie. Prace zawierające takie treści nie będą dopuszczane do naboru.
 15. Osoby, które wezmą udział w konkursie zobowiązane są wraz z opowiadaniem  przysłać w formie skanu akceptację warunków regulaminu konkursu opowiadań do projektu „TwórcyTwórców” edycja 2. i regulaminu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik nr 1).
 16. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora.
 17. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 18. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora.
 19. Administratorem danych osobowych Uczestników projektu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa.
 20. Szczegółowe informacje w siedzibie Biblioteki i na:
obrazek dekoracyjny
Skip to content