Kierownik do Biblioteki dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci KDR.110.6.2020

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zatrudni osobę na stanowisko Kierownika do Biblioteki dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej Instytucji  prześlij nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym.

 Zadania:

 • przygotowywanie oraz realizowanie planów pracy placówki
 • koordynowanie pracy zespołu
 • współpraca z organizacjami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji misji Biblioteki
 • inicjowanie działań w zakresie edukacyjno-kulturalnym
 • śledzenie rynku wydawniczego oraz dobór materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb placówki
 • wypożyczanie materiałów bibliotecznych
 • prowadzenie statystyk oraz sprawozdań z działalności placówki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (bibliotekoznawstwo)
 • doświadczenie zawodowe w obszarze pracy biblioteki (min. 5 lat)
 • ogólna wiedza z zakresu literatury
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • umiejętność posługiwania się narzędziami promocji
 • wysoka kultura osobista

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie od stycznia 2021 r. na podstawie umowy o pracę
 • pełny wymiar czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania
 • świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, karty Multisport, biletów do kina oraz teatru)
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie

 Termin i sposób składania dokumentów:

 • CV oraz list motywacyjny należy przesłać do 30 listopada 2020 r. na adres:

kadry@bpwola.waw.pl lub Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

 • Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane
 • Pracownik kadr telefonicznie lub mailem zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią postawione wymagania

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy  al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)”.

Informacja dla kandydata:

„Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy  al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, informuje, iż:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy  al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa – reprezentowana przez Dyrektora (dalej w treści „ADO”);

2)       ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail:  anna.gredzinska@bpwola.waw.pl  lub drogą pocztową na adres: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@bpwola.waw.pl;

3)       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

 1. a)       w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 2. b)       w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

4)       Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

 1. a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

5)       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

6)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres 1 roku;

7)       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;

8)       W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania      ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9)       Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;

10)   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych”.

 

 /-/ Anna Grędzińska
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
16.11.2020 r.

     

 

 

 

 

Skip to content