OFERTA PRACY – BIBLIOTEKARZ

KDR.110.11.2019

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zatrudni osobę na stanowisko  bibliotekarza do Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą, która ma na celu obsługę Czytelników w zakresie informowania
oraz udostępniania zbiorów obcojęzycznych, a także prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej
prześlij nam CV wraz z listem motywacyjnym.


Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania dyplomu wyższej uczelni (preferowane osoby z kierunków filologicznych oraz kulturoznawstwa, mile widziane wykształcenie bibliotekoznawcze)
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, znajomość drugiego będzie dodatkowym atutem
 • ogólnej wiedzy z zakresu literatury
 • zdolności animacyjnych
 • biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • komunikatywności
 • kreatywności oraz pasji w działaniu
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy oraz umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych


Mile widziana:

 • znajomość programu graficznego


Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pełny wymiar czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego
  oraz zaangażowania
 • świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, karty Multisport, biletów do kina
  oraz teatru)
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie


Termin i sposób składania dokumentów:

 • CV i list motywacyjny należy przesłać do 20 września 2019 r. na adres:

kadry@bpwola.waw.pl lub Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90,
01-003 Warszawa

 • Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane
 • Biblioteka telefonicznie lub mailem zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią postawione wymagania

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:

„Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r.
L 119/1), dalej jako „RODO”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy  al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Solidarności 90, 01-003 Warszawa – reprezentowana przez Dyrektora (dalej w treści „ADO”);
 2. ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: gredzinska@bpwola.waw.pl  lub drogą pocztową na adres: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@bpwola.waw.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego
  z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
  b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych              innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww.        zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
  a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres 1 roku;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych”.

 

 /-/ Anna Grędzińska
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
06.09.2019 r.