Przetarg na roboty budowlane Ogłoszenie nr 574009-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

16.07.2019

Sprostowanie do ogłoszenia o modyfikacji SIWZ
i zmianie terminu składania ofert z dnia 07.08.2019
Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ
i zmianie terminu składania ofert

08.08.2019

07.08.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 16.07.2019

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
Załączniki edytowalne do SIWZ
Dokumentacja projektowa  16.07.2019
Informacja z publicznego otwarcia ofert 14.08.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
28.08.2019
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.09.2019
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia
Skip to content