Specjalista ds. IT KDR.110.10.2019

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zatrudni osobę na stanowisko Specjalisty ds. IT. Jeśli jesteś zainteresowany pracą, która ma na celu administrowanie siecią informatyczną oraz zapewnienie ciągłości pracy sieci i systemów komputerowych, a także zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego prześlij nam swoje CV.

Zadania:

 • nadzór nad aktualizacjami systemowymi i oprogramowaniem antywirusowym na wszystkich stacjach roboczych
 • konserwacja sprzętu komputerowego
 • administracja infrastrukturą sieciową – serwerami fizycznymi oraz wirtualnymi, macierzami sieciowymi, firewallami, switchami, routerami, access pointami oraz pozostałymi urządzeniami wchodzącymi w skład infrastruktury sieciowej
 • utrzymanie ciągłości pracy filii bibliotecznych, rozwiązywanie problemów związanych z awarią sieci teleinformatycznej oraz sprzętu komputerowego
 • Help Desk pracownikom
 • gospodarowanie materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami komputerowymi
 • sporządzanie planów pracy, raportów i sprawozdań

Wymagania:

 • posiadanie dyplomu wyższej uczelni (kierunek informatyczny) lub statutu studenta (ostatni rok studiów)
 • doświadczenie na podobnym stanowisku (min. rok)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • praktyczna umiejętność administrowania sieciami i systemami komputerowymi
 • znajomość protokołów sieciowych
 • znajomość zagadnień projektowania sieci
 • praktyczna znajomość MS Windows Server 2012 (AD, DHCP, DNS, WSUS, PRINT SERVER, FILE SERVER)
 • praktyczna umiejętność rozwiązywania problemów technicznych z siecią komputerową
 • dokładność, systematyczność i terminowość realizowanych zadań
 • bardzo dobra organizacja własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne

Mile widziana:

 • znajomość systemu Linux

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie od lipca 2019 r. na podstawie umowy o pracę
 • pełny wymiar czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania
 • świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, karty Multisport, biletów do kina oraz teatru)
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie

 Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe  CV  z  informacją  o  dotychczasowym  przebiegu  pracy  zawodowej  oraz  zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami opatrzone klauzulą:

„Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy  al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Solidarności 90, 01-003 Warszawa – reprezentowana przez Dyrektora (dalej w treści „ADO”);
 2. ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: gredzinska@bpwola.waw.pl  lub drogą pocztową na adres: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@bpwola.waw.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych  kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
  b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
  a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres 1 roku;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych”.

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@bpwola.waw.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa z dopiskiem KDR.110.10.2019 do dnia 23 czerwca 2019 r.

Informacje dodatkowe:

 • CV powinny być własnoręcznie podpisane
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego

 /-/ Anna Grędzińska
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
13.06.2019 r.