Dostawa mebli na potrzeby filii bibliotecznej Ogłoszenie nr 598342-N-2018 z dnia 2018-08-02 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 02.08.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedłużeniu terminu składania ofert
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 02.08.2018
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
Załączniki edytowalne do SIWZ 02.08.2018
Rysunki i projekty 02.08.2018
Informacja z publicznego otwarcia ofert  10.08.2018
Ogłoszenie o wyborze oferty dla części 2

Ogłoszenie o wyborze oferty dla części 1

 14.08.2018

20.08.2018

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  06.09.2018
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia