UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Zakup sprzętu komputerowego III Ogłoszenie nr 500179262-N-2018 z dnia 30-07-2018 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500161168-N-2018
Data: 11/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 284374000000, ul. Al. Solidarności  90, 01003   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 383 791, e-mail administracja@bpwola.waw.pl, faks 228 389 168.
Adres strony internetowej (url): www.bpwola.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2018-08-01 godzina 9.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2018-08-03 godzina 9.00