Zakup sprzętu komputerowego II Ogłoszenie nr 580415-N-2018 z dnia 2018-06-28 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 28.06.2018
Przedłużenie terminu składania ofert
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28.06.2018
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
Załączniki edytowalne do SIWZ
Informacja z publicznego otwarcia ofert 06.07.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  17.07.2018
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  10.08.2018
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 13.07.2018